Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ondanks het feit, dat het mij in den regel niet is mogen gelukken aan de overheden in Centraal-Azië een woord te ontlokken van aanmoediging bij mijn streven. Hij die het volkskarakter kent, weet dat de Rus in den aanvang tegenover den vreemdeling gereserveerd is, doch dat het ten slotte van de bekwaamheid, scherpzinnigheid en takt des laatsten af hangt of het doel, dat hij zich voorstelt, wordt bereikt, mits dit doel natuurlijk eerlijk en van zuiver economischen aard zij.

Bestuurders van in Rusland gevestigde Nederlandsche ondernemingen zullen deze meening zeker bevestigen1).

Het bedoeld bezwaar mag dus volstrekt niet als onoverkomelijk geacht worden.

Eene andere moeielijkheid is de weinige kennis of liever de nagenoeg algeheele onbekendheid ten onzent met de Russische taal. Deze leemte, moet vermoedelijk voor een groot gedeelte worden toegeschreven aan het feit, dat de gelegenheid om in Nederland in deze taal onderwijs te krijgen van Regeeringswege ten eenen male ontbreekt en van particulieren kant zeer zeldzaam is.

Tegenover deze bezwaren staat, gelijk boven gezegd, dat wij in het Russische gebied in Azië niets te verliezen en alles te winnen hebben en dat het veld van arbeid zóó groot is, dat lieden van allerlei stand mettertijd partij zullen kunnen trekken van de verbindingen, die men er thans wellicht — voorloopig op beperkte schaal — zal trachten aan te knoopen.

Een der beste middelen tot het aanknoopen dier gewenschte verbindingen in de tegenwoordige omstandigheden is het plaatsing zoeken voor jonge lieden bij ondernemingen

( i ) Nauwelijks hier te lande teruggekeerd, werd mij welwillend een bericht toegezonden door eene te St. Petersburg niet zonder moeite opgerichte Nederlandsche handelsonderneming. Uit dat bericht blijkt duidelijk, dat de zaken der firma in weinige jaren zich flink hebben uitgebreid, hetgeen des te meer op prijs te stellen is, omdat zij zich voornamelijk bezig koudt met den invoer van echt Nederlandsche handelsartikelen.

Sluiten