Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

keuze kan afbreken.

Op i 3oo werst afstand is het verschil van het nieuwe tarief bij het oude vergeleken 5o pCt., op verdere afstanden Go pCt. en meer.

"V oor de bagage is het tarief naar hetzelfde systeem gewijzigd.

Ten aanzien van den duurder reis zij opgemerkt, dat met inbegrip van het oponthoud aan de stations, de gewone treinen in Rusland thans slechts 3o werst per uur loopen. Deze snelheid zal tot 40 werst verhoogd worden, misschien wel tot 5o werst. In het eene geval zal van Moskou tot Wladiwostok noodig zijn :

24 X 4° = 960 werst per etmaal of 9 095 werst in 9 dagen en 11 uren;

24X 5o — 1 200 werst per etmaal of 9 095 werst in 7 dagen en 14 uren.

Voor de bewering, dat het post-, het personen-, en voor een groot gedeelte het goederenverkeer van Europa naar Oost-Azië over Rusland zal plaats hebben, schijnt, met de bovengemelde cijfers voor oogen, geen verdere commantaar noodig.

In een mijner verslagen over Midden-Azië heb ik moeten opmerken, dat het mij over het algemeen niet gelukt was een woord van aanmoediging van de zijde der russische overheden te ontlokken bij mijn streven om de Nederlandsche werkzaamheid naar het Russisch gebied te leiden. Ik acht mij gelukkig, althans wat het Amoer-gebied en de maritieme provincie betreft, de belofte van steun te hebben verkregen van de hoogste autoriteiten aldaar, van generaal Douchofskoï, dien ik te St.-IJetersburg aantrof, en van den reeds genoemden generaal Arsenielï, den gouverneur van de Amoer-provincie .

Voor zoover kan worden nagegaan zijn de betrekkingen van Nederland met de i(russische landen" van geen beteekenis in verhouding tot wat zy zouden kunnen zijn.

Een zesjarig verblijf te St. Petersburg en verschillende reizen, welke ik daarna op Russisch grondgebied volbracht,

Sluiten