Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vraagd om nu en dan een levensteeken te geven op mijnen weg naar China. Daaraan voldoe ik thans gaarne.

Ik schrijf u dan op het oogenblik, dat wij Suez verlaten. Grauwe, dorre heuvels aan bakboord, dorre heuvels aan stuurboord, het kanaal achter, de Roode Zee vóór den boeg, de kiel in hemelsblauw water; in de eetkamers zijn de ,,Punkahs" opgehangen en de passagiers hebben zich in het flanel of in het linnen gestoken.

Onze herinneringen uit Frankrijk, dat land dat ik liefheb, worden, voor zoover zij van onaangenamen aard zijn, hoe langer hoe flauwer. Nauwelijks zou ik thans herkennen dien tolambtenaar aan de Belgisch-Fransche grens, die beveelt dat alles en allen uit den wagon moeten stappen voor het onderzoek van de kleine ook de allerkleinste bagage; ook heb ik bijna reeds vergeten het gezicht van zijnen collega te Parijs, die, als men moede van de reis aankomt, u anderhalf uur aan de Gare du Nord laat wachten, alvorens de koffers vrij te geven. Zola heeft den Parijzenaars den raad gegeven om tegen den „octroi" zich te verzetten door het opwerpen van barricades, en in gedachten heb ik inderdaad reeds dikwerf straatkeien in dien zin opgehoopt.

Doch wij, Franschen, zijn een lijdzaam volk wanneer het op tolwetgeving en gemak op reis aankomt. Amerika en Duitschland zijn ons op handelsgebied vooruitgestreefd met meer dan één millard francs jaarlijks, Marseille verliest met den dag aan beteekenis, dank zij den heer Méline, en in geen land in Europa, behalve in Frankrijk, vindt men nog de spoorwegwagons, welke dertig jaren geleden dienst deden.

Na de reis van i3 uren van Parijs naar Marseille, begroeten wij de Canebière. ,,Te ! zuzez un peu, mon bon !" Het regent niet! Uit het stortbad gekomen dat de hemel ons in September te Parijs had geschonken, schudden wij als poedels ons af, laten den mistral door onze haren waaien en droogen ons eindelijk in de zon van het zuiden.

Onze have wordt aan boord gebracht, Notre Dame de la Garde en de Corniche wenken ons een „vaarwel" toe, de

Sluiten