Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

behoorenJe aan Chineezen, waar engels;h, aardrijkskunde en algebra wordt onderwezen.

Twintig iaren geleden begon het Chineesche Gouvernement of liever de onder Europeesch beheer staande douaneadministratie met gedurende vier jaren telkens ongeveer 3° jongelieden van 16—22 jaar naar de hoogescholen van \ ale, Harward en Princetown in de Vereenigde Staten van Noord-Amerika te zenden. Deze ,,opvoedingsmissie" heeft niet beantwoord aan de groote verwachtingen, welke men daai van heeft gekoesterd 1 dat zij er in zekere mate toe heeft bijgedragen om W estersche kennis in China te verspreiden kan echter niet betwist worden.

Voorvertalingen van Europeesche werken in hetChineesch worden vrij belangrijke sommen besteed.

W aar het eene bevolking van 400 millioen geldt, daar valt het moeilijk om te spreken van „resultaten" van het onderwijs, zelfs om deze spoedig te verwachten. Toch mag niet over het hoofd worden gezien, dat bij vele Chineezen het verlangen naar kennis reeds sedert jaren bestaat, dat het Chineesche gouvenement op die weetgierigheid zoo lang en zoo zwaar mogelijk den domper heeft gezet en dat nu eenmaal het tijdstip van ommekeer is aangebroken, de naaste toekomst in China verrassingen kan brengen ook ten opzichte van Westersche kennis, waarvan de vermeerdering natuurlijkerwijze in nauw verband staat met de zich ontwikkelende verbetering der verkeersmiddelen tuschen de Chineesche provinciën onderling en tusschen China en de buitenwereld.

IV.

Peking, Januari. 1897 Tempora mutantur et nos mutamur in illis. Bespaar mij uw meèwarig schouderophalen over die afgezaagde aanhaling. Ik heb waarlijk geen greep gedaan uit het lijstje, het welk mr. van Lennep, tot gemak van velen, vergeten heeft toe te voegen als aanhangsel aan zijne brochure ,,Iets over citaten"-, doch deze brief komt uit China en daar is de-

Sluiten