Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

spreuk bezig brandnieuw te worden. Wanneer deze regels de drukkerij zullen verlaten, maakt de locomotief zich gereed naar Peking te stoomen, en de Chinees tracht zich te veranderen tusschen de wielen van den spoorwagen.

Middelen van verkeer vormen het onderwerp van den dag in het Hemelsche Rijk. In 1876 dachten eenige kooplieden te Shanghai, dat indien slechts eerst een kleine lijn als model kon worden getoond, de aanleg van spoorwegen door de Chineezen spoedig zou worden ter hand genomen.

Zij hadden gerekend buiten het toenmalig Chineesch cenraal bestuur. De bevolking maakte gretig gebruik van het lijntje, hetwelk Shanghai met zijn haven Woosung verbond, doch de geheele zaak was een doorn in het oog der autoriteiten.

De tegenwerking geschiedde op echt Chineesche wijze: geen maatregel werd er genomen, geen verbod uitgevaardigd, maar een betaalde zelfmoordenaar wierp zich op de rails. Het gevolg was eene oproerige menigte, die voor het leven van het pseudoslachtoffer het leven van den machinist eischte en de rails hier en daar opbrak.

Het bestaan van den eersten spoorweg in China eindigde met eene overeenkomst tus schen de Chineesche Regeering en het Britsche gezantschap, waarbij bepaald werd, dat de vicekoning van Nanking de lijn zou koopen, maar dat zij nog slechts twaalf maanden in exploitatie mocht zijn.

Aldus gebeurde het. De financieele uitkomsten waren gunstig gedurende dien tijd, de bevolking maakte gaarne gebruik van den spoorweg, doch, toen het jaar ten einde was, werd het materieel naar Formosa verscheept, alwaar men het ongebruikt liet bederven.

Het heet thans dat de lijn Shanghai-Woosung opnieuw zal worden aangelegd.

De tweede poging geschiedde in 1880. Li Hung Chang was toen ondeikoning van Pechihli. Als opzichter zijner bij Kaiping gelegen steenkolenmijnen had hij aangesteld den bekenden Engelschen ingenieur Kinder, die thans de lijn

Sluiten