Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«

Tientsin-Peking bouwt. Op zeer kleine schaal werd een spoorwcpje binnengesmokkeld voor het vervoer der steei.kolen. Eerst legde de heer Kinder rails aan, waarop de karren met muildieren werden voortgetrokken. De autoriteiten kwamen hiernaar kijken, keurden het goed en de tramlijn werd een spoorweglijntje.

Op zich zelve beschouwd had ock deze poging niet veel betcekenis. Toch werd door de gebeurtenissen met de lijn Shanghai-Woosung en den aanleg van het Kaïpingspoor wegje, het terrein voor spoorwegbouw in China voorbereid.

Toen de Tongking-oorlog met Frankrijk geleerd had, dat men zonder spoorwegen in onzen tijd niet behoorlijk troepen kan vervoeren, bekrachtigde in 1887 KeizerinRegentes de „Memorie van den Raad der Admiraliteit, waarbij wordt voo. gesteld de aanleg, als proef, van eenen spoorweg te 1 icntsin en andere plaatsen ter vergemakkelijking van troepenbewegingen en van het vervoer van oorlogsmaterieel, alsmede om de inkomsten der kooplieden te vermeerderen.

Het stuk is van de hand van den (sedert overleden) vader des tegenwoordigen Keizers prins Chun. De steller bekent daarin vroeger zelf tegenstander te zijn geweest van spoorwegen, doch tot andere gedachten te zijn gekomen. Als voorzitter van den Raad voor buitenlandsche aangelegenheden en ook in naam van den Markies Tseng (mede oveileden), lid van dienzelfden Raad en gewezen Ambassadeur van China te Londen, zegt hij:

,,Bij onze beraadslagingen hebben wij behoorlyk erkend het feit, dat de omstandigheden van China sedert eeuwen geheel velschillend zyn geweest van die van andere natiën, en terwyl wy ten volle beseffen de vele en groote voordeelen der spoorwegen, zyn wy niet blind geweest voor de financieele moeilykheden van, noch voorde bezwaren die kunnen bestaan tegen een net van spoorwegen, uit te spreiden als een web over het land, gelyk in vele Ryken bestaat. Aan de andere zyde, indien wy in overweging nemen de belangrijke voordeelen van gemakkelijk en snel vervoer van troepen en 111a-

Sluiten