Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onderkoning van Chihli betreffende den kaimen loop van den Tungmingzijtak der Gele Rivier gedurende de jongste herfstmaanden. Het blijkt dat gedurende den zomer van dit jaar de Gele Rivier, daar waar zij door het distrikt Tungming in Chihli gaat, eensklaps rees en buiten de oevers trad. Door de krachtdadige pogingen en voortvarendheid van Wang Wén Shao en zijne ondergeschikten werd de breuk ten slotte hersteld en de rivier is sedert dien tijd niet buiten hare oevers getreden.

ij zijn ten zeerste dankbaar aan de goden voor hunne goedheid en bescherming ten gunste van ons volk en ten bewijze daarvan bevelen wij dat tien stokjes wierook van Groot Thibet gezonden worden aan Wang Wén Shao, die belast is hen te doen toekomen aan Wang Pey Ving, Taotaï van het Ta Shun Kua.ng distrikt, met opdracht persoonlijk te gaan naar de drakentempels in de dorpen Lilienchuang, Kaoch'un en Huangch'un en hen daar op de altaren in onze naam te verbranden ten einde onze dankbaarheid te toonen voor de bescherming verleend aan onze onderdanen in die streek"

Het tweede is van November 1896 en van den volgenden inhoud: Li Ping Heng, gouverneur van Shantung bericht geslaagd te zijn in het herstellen der doorbraak van de Gele Rivier te Chaochiachuang in Shantung. Wij zijn vervuld met diepe dankbaarheid voor deze genade en welwillenheid der goden en wenschen hierbij onze dankbaarheid te toonen door het zenden van tien stokjes wierook van groot Thibet aan Li Ping Heng met instructie die te offeren op het altaar van den drakentempel van genoemd dorp."

Behalve om hunne curiositeit, verdienden deze rescripten vermelding, ómdat zij er voldoende opwijzen dat overstroomingen der Gele Rivier geene zeldzaamheid zijn.

Zij die overingens belangstellen in de geschiedenis der Gele Rivier en in het vraagstuk harer verbetering worden verwezen, behalve naar het rapport onzer landgenooten, naar het laatste hoofdstuk getiteld: „The Yellow rivier" van „China present and past" door R. S. Gundry (London Chapman and Hall 1895).

Sluiten