Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

. Hetgeen boven omtrent de rivieren in China is gezegd, moge, hce oppervlakkig ook, het feit nader bevestigen dat er hier te lande nog veel te verrichten is op het gebied van waterstaat.

Het ongeluk wil echter, dat de Regeering thans de vloot reconstrueert, zich met spoorwegzaken bezighoudt, doch geheel onverschillig is voor de verbetering der waterwegen.

De besturen der Europeesche nederzettingen dringen reeds sedert jaren aan op de meest urgente behoeften op waterstaatsgebied, doch ....

Naar beweerd wordt heeft de plaatselijke autoriteit van Yun Yang de nieuwe stroomversnelling ondervraagd en het volgend antwoord gekregen : ,. Ik ben ,.rapid" en doe mijn werk als ,,rapid", gij zijt mandarijn doe uw werk als mandarijn.

Ei, ei ! De god der stroomversnelling moet gehoord hebbrn van de Europeanen die het den mandarijnen zoo dikwi ls lastig maken, ook op het gebied der verbetering van waterwegen.

Of hem ook tien stokjes wierook van Groot Thibet geofferd zullen worden ?

VII

Péking, Maart 18g~]

Het zou mij niet verwonderen, indien de lezer nog nooit gehoord had van Changsha (ook wel Tschangtscha gespeld.)

Toch is Changsha de hoofdstad van Hunan : eene provincie met eene bevolking van ruim twintig millioen zielen.

Tet dusver hulden Hunan en Changsha zich in eene geheimzinnige onbeduidendheid ; zij onderscheidden zich alleen door eene bijzondere vijandigheid tegen den Europeeschen „barbaar", en dit „bijzondere,, wil in China nog al wat zeggen.

Doch het schijnt, dat de dagen ook van dat isolement geteld zijn.

Chanhsga zal telegrafisch verbonden worden met Wuchang aan de Jangtsze en bijgevolg met de geheele wereld.

Ten aanzien van Westersche inovaties zou men Hunan „Klein-China" kunnen noemen.

Sluiten