Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

COMMISSIE

INGESTELD OM EEN ADVIES UIT TE BRENGEN AAN DEN MINISTER VAN OORLOG IN ZAKE DE REGELING VAN ONDERWERPEN BETREFFENDE DE POSITIE DER BEROEPSONDEROFFICIEREN.

Onze Commissie werd ingesteld bij de beschikking van 11 November 1918, Ille Afd. No. 97, luidende als volgt:

DE MINISTER VAN OORLOG,

Het wenschelijk achtende eene Commissie in te stellen, welke van advies zal hebben te dienen omtrent de regeling van de positie der onderofficieren behoorende tot de Landmacht, en welke daarbij als uitgangspunt zal behooren te nemen het gestelde in de Nota, als bijlage X gevoegd bij het Rapport der Staatscommissie, ingesteld bij Koninklijk Besluit van 5 December 1917, No. 7 (Commissie-lDENBURc);

Heeft goedgevonden, in die Commissie te benoemen:

tot Lid en Voorzitter:

den gepensionneerden Kolonel der Infanterie Jhr. L. M. A. von Schmid;

tot Leden:

den Luitenant-Kolonel der Artillerie W. H. Doorman; den Majoor der Artillerie J. P. E. van Reysen; den Kapitein der Genie A. M. de Blauw; den Kapitein van den Generalen Staf J. M. J. H. Lambooy ; den Reserve-Eerste-Luitenant der Cavalerie Mr. W. C. Wendelaar ;

den Adjudant-Onderofficier der Infanterie C. Blokker, en den Adjudant-Onderofficier der Artillerie H. B. Berghuys, beiden lid van het Hoofdbestuur der Vereeniging „Ons Belang";

den Adjudant-Onderofficier-Vaandeldrager der Infanterie A. T. van Oosterom, Voorzitter van de Nationale ChristenOnderofficieren-Vereeniging ;

den Sergeant der Infanterie j. j. M. van 't Walderveen, Voorzitter van den Nederlandschen R.K. Bond van Onderofficieren „St. Martinus"; en

den Opperwachtmeester der Koninklijke Maréchaussée I. Lampier, Voorzitter van de Vereeniging van Leden, behoorende tot het Wapen der Koninklijke Maréchaussée beneden den rang van officier;

tot Secretaris:

den Eerste-Luitenant der Militaire Administratie A. C. van Oorschot;

Noodigt de benoemden uit, zich op Dinsdag, den 19 November 1918, des namiddags te 2 uren, te verzamelen aan het Departement van Oorlog, Kamer 13, le etage, ten einde door hem, Minister, te worden geïnstalleerd.

's Gravenhage, 11 November 1918.

De Minister voornoemd, Alting von Geusau.

Sluiten