Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bedoeld. Waar een minderheid daarop prijs stelde, is van een afwijkende meening in het rapport mededeeling gedaan.

§ 6. De Commissie heeft zich bij haar onderzoek niet altijd strikt kunnen beperken tot het vraagstuk der onderofficierspositie ; omdat -dit veelvuldig is samengeweven met het geheele kadervraagstuk, moest meermalen dit vraagstuk en het vrijwilliger-instituut in zijn geheel in beschouwing worden genomen.

De voorstellen betreffen in de eerste plaats het in het hoofdstuk „Aanneming" bedoelde nieuwe personeel, maar zijn toch meestal ook toepasselijk op het bestaande korps onderofficieren. Voor zoover dit noodig bleek, heeft de Commissie aan het slot van haar verslag eenige wenken gegeven met het oog op den overgangstijd.

§ 7. Bij de Commissie zijn + 50 verzoekschriften ingekomen. Voor zoover dit door belanghebbenden is verzocht, dan wel de Commissie dit in verband met den inhoud van het verzoek wenschelijk oordeelde, zijn deze militairen of vertegenwoordigers van organisatiën uitgenoodigd hun verzoekschrift mondeling voor de Commissie toe te lichten.

Van de volgende organisatiën zijn verzoekschriften ont„vangen:

1. Vereeniging van Onderofficieren enz. „Ons Belang".

2. Vereeniging van Adjudant-onderofficieren van de Militaire Administratie.

3. Vereeniging van Hoofdopzichters en Opzichters van Fortificatiën.

4. Vereeniging van leden der Muziekkorpsen, enz.

5. Vereeniging van Militaire Hoefsmeden.

6. Vereeniging van Geëmployeerden in den rang van Korporaal bij de Landmacht, waarin opgenomen de bond van Korporaal-koks bij de Landmacht.

7. Vereeniging van Militaire Zadelmakers ').

8. Vereeniging van Militaire Apothekers-bedienden.

9. Vereeniging van Militaire Kapelmeesters.

10. Bond van minder personeel bij den Geneeskundigen dienst der Landmacht.

§ 8. Waar in het rapport sprake is van „sergeant" wordt daarmede ook „wachtmeester" en veelal ook fourier bedoeld.

Waar sprake is van „sergeant-majoor" wordt daarmede ook „opper-wachtmeester" bedoeld.

Met „compagnie" is tevens te verstaan „eskadron en batterij."

1) Door den Minister van Oorlog in banden der Commissie gesteld.

Sluiten