Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hoogere onderofficieren in het leger krijgen. Tegen zoodanigen uitwas moet men op zijn hoede blijven. Hij zou afbreuk doen aan den indruk van degelijkheid, die de organisatie van het weerwezen naar buiten moet maken.

§ 125. Het zal nog geruimen tijd vorderen vóór dat de diensttijd als sergeant een maatstaf kan wezen voor den duur, dien de kandidaten op een benoeming tot den hoogeren rang wachten. Juist ten aanzien van vele oudere sergeanten kan van lang op bevordering wachten voorshands geen sprake zijn. Deze omstandigheid houdt verband met tweeërlei. Vooreerst met den voorsprong in anciënniteit dien de sergeanten le klasse op de oudere overige sergeanten hebben gekregen; en ten tweede met de wijze waarop het instituut in toepassing is gebracht ten aanzien van de hooger gaande salarisschaal voor meer bekwame sergeanten. Het eerste punt is in het verslag onder het oog gezien; ten aanzien van het tweede was daarvoor geen aanleiding. Hoewel erkend moet worden, dat het advies der salariscommissie niet tegen een letterlijke toepassing gewaakt heeft, schijnt bij de toepassing uit het oog verloren te zijn, dat het doel van dat instituut is om bekwamere sergeanten door een hoogere betaling in dienst te houden, in tegenstelling met de overigen, op wier behoud die hoogere prijs niet kan worden gesteld. Het gaat met dat instituut om sergeanten, maar het gevolg ervan is geweest dat men een aantal ongewenschte en overtollige candidaten voor sergeantmajoor heeft gekregen. Vele oudere sergeanten, die reeds langdurig met vaste employementen waren belast geweest en al in geen jaren practischen dienst hadden verricht, zijn, om het hoogere salaris, tot de opleidingen toegetreden en hebben zoo meteen een plaats op de bevorderingslijst voor sergeant-majoor gekregen.

Vermits de candidatenlijsten ancienniteitsgewijze aangehouden moeten worden zijn de opleidingen naar aanleiding van de hoogere salarisschaal der sergeanten, zeer in het nadeel gekomen van de meer energieke elementen, die uit toewijding en om bevordering te maken zich voor sergeant-majoor bekwaamd hadden. Zij hebben alle oudere „hooger-salaris-sergeanten" van hun wapen voor een bevordering tot sergeant-majoor boven zich gekregen. Ook voor de latere bevordering tot adjudant-onderofficier zal dat gevolgen hebben en verdient te zijner tijd de instelling van examens voor dien rang vermoedelijk aanbeveling. Voor de mogelijke gevolgen, die de voorstellen tot bevorderingen boven de formatiën op den duur kunnen krijgen, komen vooral de groote aantallen nieuw gekweekte candidaten in aanmerking. Als gevolg van de hoogere salarisschaal voor sergeanten zijn op de candidatenlijsten voor sergeant-majoor gekomen en zullen daarop eerlang nog kunnen komen de navolgende aantallen:

OMSCHRIJVING.

Infanterie.

Cavalerie.

BeredenArtillerie.

VestingArtillerie.

Oenie.

Aantallen met gunstige uitkomst £ .£ opgeleide sergeanten tot sergeant-

majoor na het in werking treden "5.

der Reg. Bezold. Landm. ... 279 40 54 5 |°

Aantallen als voorschreven thans j= c

in opleiding (Oct. '19) ... . 228 22 — 96 g 8

Aantallen als voorschreven die e. -o

in de allernaaste toekomst voor S-i-=

opleiding in aanmerking zullen --oa m

worden gebracht ±400 48 66 51 "~> ~»

Aantallen organieke plaatsen . 860 39 103 135 03

Aangezien van deze candidaten en toekomstige candidaten niet bekend is, hoe zij, overeenkomstig hun dienstjaren als

Sluiten