Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het verkrijgen van den rang van wachtmeester zou men dan een nauwkeurig omschreven kennis in lager-onderwijsvakken verplichtend moeten stellen.

§ 169. Waar het met de eischen van den dienst kan worden overeengebracht zal het als meer vruchtdragend aanbeveling kunnen verdienen de privaatlessen door centralisatie van het onderwijs in een centralen cursus over te brengen.

§ 170. Omdat de opleiding tot wachtmeester de afvloeiing beinvloeden kan, moet in deze met voorzichtigheid worden te werk gegaan en zal bij de uitvoering veel aan het beleid van den Inspecteur moeten worden overgelaten,

§ 171. Het verdient naar het oordeel der Commissie aanbeveling de eindopleiding tot wachtmeester voor alle Divisiën te doen plaats hebben aan eene centrale opleidingsschool, waar men over de moderne opsporingsmiddelen zal moeten kunnen beschikken, opdat de aspiranten in de toepassing dier middelen grondig kunnen worden onderwezen.

Bevordering.

§ 172. De bevorderingen bij het wapen regelen zich naar de voorkomende vacatures en kunnen wat betreft de periode naar welke zij vallen, uiteenloopen.

De vacatures worden divisiesgewijze aangevuld. Eenige leden meenden, dat het tot verbetering zou kunnen leiden, indien de bevorderingen zouden worden geregeld met één wapenlijst, voor iederen rang, en voor het geheele wapen geldende. Dit zou algeheele gelijkheid van kansen opleveren, die nu, meende men, wel moest gemist worden

Daartegen werd van deskundige zijde aangevoerd dat de Inspecteur op het uiteenloopen der promotiekansen het oog hield en dat er nu en dan overplaatsingen voorkwamen om aan den uiteenloopenden gang der promotie bij de divisiën tegemoet te komen. De regeling der bevorderingen divisiesgewijze had het voordeel, dat het personeel normaal bij eenzelfde divisie blijft en dat met de belangen van het personeel in den kleineren kring der divisie beter kan worden rekening gehouden. Er is een wezenlijk belang bij betrokken dat men b.v. de uit Zeeland afkomstige mannen in Zeeland en de Groningers in Groningen een standplaats kan aanwijzen. Niet alleen het persoonlijk gerief van dicht bij zijn familie te dienen kwam hierbij in aanmerking, maar ook de locale kennis, en de kennis met de gebruiken en de gewoonten der bevolking in de betrokken gewesten. Dit lid meende wapensgewijze ranglijsten welke voortdurend een over het geheele land gaande verplaatsing van personeel zouden te weeg brengen, ten zeerste te moeten ontraden. De Commissie kan zich hiermede vereenigen.

§ 173. De rang van wachtmeester wordt tegenwoordig in gemiddeld 6£ jaar dienst bij het wapen bereikt. Die periode wordt door de Commissie te lang gevonden. Zij acht een langeren duur dan bij de overige legeronderdeelen normaal is, door de bijzondere eischen van het wapen wel genoegzaam gemotiveerd, maar het verschil is thans te groot.

§ 174. Het is wenschelijk om de maréchausée binnen het tijdvak waarin zij 5 jaren dienst bij het wapen tellen en nadat hunne opleiding is voltooid, minstens eenmaal in de gelegenheid te stellen het examen voor wachtmeester af te leggen en zoo zij daaraan voldoen, tot wachtmeester aan te stellen. Het dienstbelang zou daardoor worden gebaat, omdat een te kort aan wachtmeesters bij drukke brigades, als gevolg der vele detacheeringen, herhaaldelijk gevoeld wordt.

Naar schatting zouden tengevolge van den voorgestelden maatregel thans 35 wachtmeesters meer komen. Hun aantal

Sluiten