Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tot een opleiding voor een hoogeren rang te bekwamen, dan zullen de commandeerende officieren hunne medewerking moeten verleenen door in de avonduren een lokaal en zoo mogelijk ook leermiddelen beschikbaar te stellen.

§ 243. Voor degenen, die vóór de invoering van het nieuwe aannemings- ■ en opleidingsstelsel reeds de geschiktheid voor den hoogeren rang hebben verworven, verdient het geen aanbeveling alsnog nieuwe eischen te stellen.

§ 244. Aan verlofssergeanten en gewone vrijwilligers, die sergeant wenschen te worden, zullen zoolang het nieuwe stelsel van opleiding tot den sergeantssrang nog niet zou zijn ingevoerd, de intellectueele eischen moeten worden gesteld, die in Bijlage II in de vakken: nederlandsche taal, aardrijkskunde en rekenkunde zijn opgenomen.

§ 245. De voorstellen betreffende bevorderingen boven de formatiën van sergeanten zullen, in beginsel toepasselijk moeten worden beschouwd op het tegenwoordig korps sergeanten. De toestanden vorderen echter, voor wat het tijdstip betreft, waarop de bevordering kan aanvangen, eenig voorbehoud. De anciënniteit der sergeanten wordt thans nog niet uitsluitend beheerscht door het aantal jaren van dienst in den rang van onderofficier. Dit zal, keuze-bevorderingen daargelaten, eerst het geval zijn met de sergeanten, die uit het aanbevolen stelsel van aanneming en opleiding zullen zijn voortgekomen.

Op de tegenwoordige candidatenlijsten staan de sergeanten le klasse hoewel veelal met minder dienstjaren als sergeant, allen boven de gewone sergeanten en wellicht ook boven sergeanten le klasse met meer dienstjaren als onderofficier. Uit dien hoofde zal het voorstel tot het bevorderen boven de formatie van sergeanten le klasse of van sergeanten na 15 jaren dienst als onderofficier, niet kunnen worden toegepast alvorens alle voor bevordering geschikte sergeanten le klasse die boven hen staan op de betreffende lijst, den hoogeren rang zullen hebben verkregen.

De Commissie beveelt op dien grond aan de bevorderingen van sergeanten tot sergeant-majoor boven de formatiën, voor de verschillende categorieën te doen aanvangen zoodra daartegen, uit het aangegeven oogpunt, geen bezwaren meer bestaan.

Zij heeft getracht zich er rekenschap van te geven welke resultaten deze toepassing van haar voorstel zal opleveren. Die resultaten worden beheerscht door de diensttijden als sergeant van de candidaten op de onderscheidene bevorderingslijsten, waarvan de volgende staat een overzicht geeft.

Candidatenlijst voor s.-m.-adm. Candidatenlijst voor s.-m.-instr.

w, S u Aantal dienstjaren als « «i Aantal dienstjaren als

wapens. -g g onderofficier. g <g onderofficier.

v 3 i j ; j i i i i

Ö« 15of 14 13 12 11 10 I5°f 14 13 12 11 10 |c/j | meer co " | meer. |

Infanterie.... I 52 I 12 6 14 28 30 46 34 I 2 1 4 5 61 14

Cavalerie - -1 122- 2 - 39 56

Bereden-Artillerie . 5 1 1 1 7— — — 2 4

Vesting-Artillerie . 11 11 2 5 5 2 10 - 1 1 2 1 2

Genie . - - 1 1 2 2 1- 1 l|l 31 2 —

, 1 lil I I

De Commissie is van meening dat deze cijfers aantoonen dat tegen haar voorstel ter zake geen overwegend bezwaar bestaat.

§ 246. Ook ten aanzien van de bevorderingen boven de formatiën van sergeant-majoors tot adjudant-onderofficier beveelt de Commissie haar voorstel voor toepassing in beginsel op het bestaande korps sergeant-majoors aan. Op denzelfden grond als voor de sergeanten moet een voorbehoud gemaakt

Sluiten