Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

worden. Zij is tot het besluit gekomen dat voor den overgangstijd het criterium aanbeveling verdient van 13 jaren sergeant-majoor te zijn geweest. In den volgenden staat zijn de aantallen jaren overzichtelijk, welke de candidaten op de lijsten voor adjudant-onderofficier, in den sergeant-niajoorsrang gediend hebben.

Candidatenlijst voor Candidatenlijst ~

adj.-o. o. adm. voor adj.-o. o. instr.

Aantal dienstjaren als Aantal dienstjaren als sergeantWapens, sergeant-majoor. majoor.

10 9,8,7 6 5 | z(|™Sn 14|l2 lil 10 qLUóÜw I 1 I I ouder) | j | | ouder)

Infanterie .... 13 9 8 7 113 10 160 2 [lO 41 7 lo'lslllU 7I 160

Cavalerie .... 1 _ 1 1 _ 3 5 I j 2 J J J 1UV

Bereden-Arfillerie . I- - 1 19 2 23 - -_ 6en- 2I 2 -1 11

Vesting-Artillerie . 2 22 3 27 — ou- 511 5 20

Genie | j _ _| 'der _ _

Bij het onderzoek hoe de aantallen dienstjaren als sergeantmajoor zich verhouden tot het later geldende algemeen criterum van 22 jaren dienst als onderofficier, kwam men tot het volgende resultaat, waarvoor men, met terzijdestelling van enkele zeer oude candidaten, de lijsten der infanterie heeft genomen, omdat de verhoudingen bij dit wapen ter zake het minst gunstig zijn:

Dienstjaren als sergeant-majoor Wjn 9 8 7 6 5 4 3 2

Idem als onderofficier der s. m. a ?"" ? ? 16 14 13131313

MÓ' 11" • " a- '\ , » ? m j 20 4 17 16Ï6 16 15 a 14 14 14 Ï312

m li jaren dienst als onderofficier i s.m.a. ? ? ? 13 12 14131211 hebben zij dienstjaren als j s.m.i. h5 a 12 151413 u 413 13 12 12 12

Uit dit laatste overzicht blijkt dat het criterium van 13 jaren sergeant-majoor geweest te zijn, tamelijk evenwijdig loopt met den eisch van een diensttijd van 22 jaren als onderofficier. Voor den overgangstijd zal met het voorgestelde criterium het bezwaar van de uiteenloopend geregelde anciënniteit op de tegenwoordige candidatenlijsten, zoo billijk mogelijk worden vermeden.

Dat tegen het voorgestelde criterium geen overwegend bezwaar rijst blijkt ook uit een berekening der aantallen die krachtens het voorstel in de eerste 8 jaren gemiddeld per jaar zullen moeten worden aangesteld. In het tijdvak van 8 jaren zullen n.1. alle candidaten, die thans 5 en meer dienstjaren als sergeant-majoor hebben tot adjudant-onderofficier zijn bevorderd. Dit zullen er dus zijn:

Administrateurs. I Instructeurs. r

Bij de infanterie gemiddeld per jaar 160 : 8 = 20 jl60-8 = 20

„ „cavalerie „ . 5:8= 140 b':8= 140

. „ bereden-artllene „ „ „ 23:8= 3 11:8= 142

„ „ vesting-artillerie „ „ „ 27: 8 = 3 a 4 21 ■ 8 = 34 2

„ „ genie „

De gemiddeld per jaar aan te stellen aantallen adjudantonderofficieren zullen in som 4- 54 bedragen. Uit de graphiek m Bijlage VII blijkt, dat bij aanvaarding der voorstellen betreffende de sedentaire betrekkingen, jaarlijks + 50 adjudantonderofflcieten zullen moeten afvloeien naar sedentaire plaatsen. De aanstellingen zouden derhalve, over 8 jaren gerekend gemiddeld slechts strekken om het organiek aantal adjudantonderofficieren op peil te houden. Vrees voor misstanH™

Sluiten