Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 15.

Overgang van de instructie naar de administratie, al dan niet gepaard gaande met bevordering, is in eiken rang, zij het c.q. na het afleggen van een examen, mogelijk in geval van vacature; voor de plaatsing op de nieuwe ranglijst is bij en na dien overgang de anciënniteit als sergeant (wachtmeester) maatstaf.

Overgang in omgekeerde richting is uitgesloten. Art. 16.

Bij hooge uitzondering kan bevordering bij keuze van een voor bevordering bijzonder geschikt onderofficier plaats vinden. Iemand, die bij keuze is bevorderd, wordt voor de toepassing van artikel 13 geacht zooveel meer anciënniteit te hebben als het verschil in dienstjaren bedraagt tusschen hem en nummer 1 van de ranglijst, waarop hij voor zijn bevordering stond.

Art. 17.

Terugstelling tot een lageren rang is niet mogelijk dan op verzoek of krachtens een rechterlijk vonnis.

HOOFDSTUK V. Overgang in sedentairen dienst

Art. 18.

Adjudant-onderofficieren-instructeur, die den leeftijd van 45 jaar hebben bereikt en niet meer ten volle geschikt geacht worden voor den dienst te velde;

adjudant-onderofficieren, die den leeftijd van 50 jaar hebben bereikt, tenzij in een bijzonderen werkkring het dienstbelang zich daartegen verzet;

sergeant-majoors (opperwachtmeesters), die den leeftijd van 45 jaar hebben bereikt en ongeschikt zijn voor bevordering en

sergeanten (wachtmeesters), die den leeftijd van 35 jaar hebben bereikt en ongeschikt zijn voor bevordering, worden zoo spoedig mogelijk overgeplaatst in sedentaire betrekkingen.

Ingeval van vacature komen betrokkenen daarvoor ancienniteitsgewijze in aanmerking.

Art. 19.

In sedentaire betrekkingen kan in den regel geen bevordering worden gemaakt.

HOOFDSTUK VI. Ontslag.

Art. 20.

De onderofficier kan door onzen Minister van Oorlog uit den dienst worden ontslagen: le. op eigen verzoek;

2e. wegens het bereiken van een leeftijd, welke wordt gesteld: op 50 jaar voor hem, die niet in een sedentaire betrekking is geplaatst, hoewel overgang in sedentairen dienst voor de categorie, waartoe hij behoort, mogelijk is, en

op 58 jaar voor alle anderen, al dan niet in sedentairen dienst; .. ,

3e. wegens onbekwaamheid of ongeschiktheid om zijn ambt vérder te vervullen;

Sluiten