Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Betere kennis dier mentaliteit kan niet worden verkregen door voordrachten over onderwerpen als door de meerderheid der Commissie werden genoemd. Deze voordrachten zouden dan meer de strekking hebben op de karaktervorming van de leerlingen zelf invloed te oefenen — en zulks op een wijze die ondergeteekenden om het gemis van religieus element niet kunnen goedkeuren — dan wel aan hen het inzicht verschaffen dat zij later noodig hebben voor de leiding van hun ondergeschikten.

Een objectieve uiteenzetting van stroomingen en stelsels kan door leeraren van verschillende richting worden gegeven. Maar wat de aanstaande leiders en voorgangers in het leger vooral noodig hebben, dat is, welke invloed daarvan uitgaat op de denkrichting of mentaliteit, zoodat zij later hun soldaten begrijpen. Bij het bespreken van dien invloed kan de leeraar niet meer objectief blijven, maar zal hij zijn subjectieve meening op den voorgrond stellen en terwille der onpartijdigheid moet er daarom naar overeenstemming in levens- en wereldbeschouwing van leeraar en leerlingen worden gestreefd.

De Nationale Christen Onderofficierenvereeniging geeft in hare beginselverklaring den volgenden weg ter oplossing aan :

„Zij acht dat in de opleiding van het Officiers- en Onderofficierskader een belangrijke plaats dient te worden ingeruimd aan het onderwijs in de paedagogie, opdat de verstandhouding tusschen meerderen en minderen buiten het rechtstreeksche dienstverband zoodanig zij, als voor zonen van één Vaderland betaamt en bij de dienstoefening alle onredelijke houding en bejegening van de zijde der meerderen zij uitgesloten.

Ten einde recht te laten wedervaren aan de onderscheidene richtingen in de wetenschap der paedagogie, bijzonder met het oog op de wenschen der ouders van minderjarige kweekelingen, ware het onderwijs in dit studievak aan de opleidingsinstituten op te dragen aan privaatdocenten, door de militaire Overheid bezoldigd en aangesteld op voordracht van voor dit speciale doel erkende organen.

Deze privaat-docenten treden in de commissies, welke de examens voor bevordering tot hoogeren rang afnemen, op als deskundigen voor hun vak". Aan deze docenten zou dan zoo mogelijk ook „geschiedenis" kunnen worden opgedragen.

Voorzoover deze oplossing op fïnancieele of andere bezwaren mocht afstuiten, moge in overweging worden gegeven om eventueel, van particuliere zijde gegeven cursussen, die trachten te voorzien in de behoefte aan paedagogische kennis en sociale scholing, voorzoover zij zich stellen onder controle der Overheid de noodige daadwerkelijke en fïnancieele steun te verleenen en de door haar uitgereikte diploma's te erkennen.

Al meenen ondergeteekenden dat hiermede wel zou zijn tegemoet gekomen aan de particuliere bezwaren van principieelen aard, blijven zij toch verre de voorkeur geven aan de eerste hierbovengenoemde verzorging van het bedoelde onderwijs, omdat naar hunne meenihg bij volkomen private opleiding de Overheid de haar toekomende en tot haar taak gestelde controle over het onderwijs uitsluitend bij de examina zou kunnen uitoefenen, welke controle allerminst voldoende en billijk tegenover de examinandi mag worden geacht.

Gelet op vorenstaande bezwaren geven ondergeteekenden in overweging geen paedagogie, staathuishoudkunde en geschiedenis in het leerplan der kaderscholen op te nemen tot een bevredigende oplossing is gevonden van de wijze waarop in de daaraan bestaande behoeften kan worden voorzien.

De leden der Commissie,

A. T. VAN OOSTEROM.

J. J. M. VAN 'T WALDERVEEN.

Sluiten