Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Verwacht wordt dat het D. v. O. alle medev. rerking zal verleenen tot het doen slagen van dit systeem, al wordt niet ontkend dat wel eenige moeilijkheden in den weg staan.

Ad. 2. Het belang van het individu.

Zij die zich op betrekkelijk jeugdigen leeftijd aan het leger verbinden, verwachten dat zij daarin voor heel hun volgend leven een bestaan zullen vinden.

Wanneer hun gedrag en geschiktheid geen aanleiding geven tot bijzondere opmerkingen, zou dit dan ook de meest gewenschte toestand zijn voor de betrokkenen.

Intusschen is hiervoren reeds uiteengezet dat het legerbelang zich verzet tegen het bezitten van oud personeel.

Zou de betrokkene dus op een bepaalden leeftijd gedwongen worden het leger te verlaten, dan zal hij naar een bijbetrekking moeten omzien, aangezien zijn pensioen niet voldoende geacht moet worden om in het levensonderhoud van zich zelve en van zijn gezin te voorzien.

Daardoor zal hij, bij het ontbreken van eenige vakkennis, zich tevreden stellen met betrekkingen van ondergeschikten aard, terwijl bovendien bij de salarieering rekening wordt gehouden met het genoten pensioen.

De militair zal mitsdien den loonstandaard drukken door zich voor lager loon dan geldig is, beschikbaar te stellen.

Wordt hem echter de gelegenheid geopend op een zekeren leeftijd te kunnen overgaan in een neven-betrekking, dan zal daarvan gaarne gebruik worden gemaakt.

De ontworpen regeling, is dus eveneens van overwegend belang voor den betrokkene.

De voordeelen aan een goed toegepast afvloeiingssysteem samenvattende, zijn:

le. Bevordering van vrijwillige dienstneming. De aangenomene ziet zijn bestaan in het leger verzekerd.

2e. Verjonging van het kader.

Het korps onderofficieren zal bestaan uit krachten, geschikt voor hun taak.

3e. De bevordering zal beter geregeld zijn.

4e. De betrokkenen kunnen voor een groot deel hun hoogste pensioen behalen.

Daardoor wordt het drukken van de arbeidsmarkt voorkomen.

5e. Het D.v.O. stelt zich in het bezit van goede werkkrachten. De geschiktheid kan voldoende beoordeeld worden gedurende den actieven dienst.

6e. Het vroeg pensionneeren is buitengesloten.

De pensioenlast zal mitsdien minder zwaar op den staat drukken.

Aangezien de oplossing van het kadervraagstuk reeds jaar en dag is besproken en allerlei middelen daartoe zijn toegepast, wordt aangenomen dat het D.v.O. in elk opzicht zal -willen medewerken.

De afvloeiing toch is een der middelen welke moet worden aangewend om het kadervraagstuk tot een goede oplossing te brengen.

Nu kan het D.v.O. dit in bijzondere mate bevorderen aangezien de verschillende betrekkingen, op een vijftal na, alle ressorteeren onder genoemd Departement.

In de Commissie werd de opmerking gemaakt dat met verkregen rechten van burgerambtenaren rekening moet worden gehouden.

Volkomen wordt zulks onderschreven en daarom zou reeds nu een regeling getroffen moeten worden, waarbij eventueele aanspraken van burgerpersoneel werd vastgesteld, en de aanneming van burgerelementen werd stopgezet.

Het handhaven van verkregen rechten van burgerpersoneel zal niet het minste bezwaar opleveren, aangezien toepassing van het afvloeiingssysteem slechts zeer geleidelijk kan geschieden.

Sluiten