Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Men kan het leger toch niet overhaast ontdoen van alle oudere krachten, zoodat volle toepassing van het afvloeiingssysteem een kwestie is van vele jaren.

Op zichzelf kan dit een voordeel worden genoemd, omdat daardoor de gelegenheid wordt gegeven aan de meer ouderen zich met dit nieuwe begrip vertrouwd te maken, en zich te bekwamen voor de wachtendè taak.

BESCHOUWINGEN NAAR AANLEIDING VAN DE VOORGESTELDE BETREKKINGEN.

Uitgegaan is van de gedachte, dat de betrekkingen behooren gesplitst te worden in:

a. betrekkingen waarin men de hoogere rangen kan behalen ;

b. betrekkingen waarin zulks is buitengesloten.

Aangenomen wordt dat voor de betrekkingen onder a genoemd, in aanmerking komen de adjudanten-onderofficier en sergeanten-majoor, die wegens gevorderden leeftijd het leger moeten verlaten en de sergeanten, physiek niet geschikt voor den actieven dienst in zijn vollen omvang.

Dit laatste zal bij onderzoek moeten blijken, terwijl bovendien om voor bevordering voor zijn functie in aanmerking te kunnen komen, eveneens voldaan zal moeten worden aan de bestaande, dan wel nader vast te stellen, algemeene eischen voor dien hoogeren rang.

De categorie a behoort mitsdien tot de besten van het korps onderofficieren.

Anders is zulks met de onderofficieren genoemd onder b.

Op een enkele uitzondering na behooren deze tot de categorie sergeanten.

De voor deze groep bestemde betrekkingen zijn dan ook van dien aard, dat aan intellect geen hooge eischen gesteld behoeven te worden; hoogstens zal eenige routine noodig zijn.

De bedoeling van deze regeling is: le. Geschikte sergeanten, die thans aan den dienst worden onttrokken voor het verrichten van allerlei z.g. baantjes daarvan vrij te maken waardoor zij uitsluitend beschikbaar komen voor den instructieven dienst. 2e. De sergeanten die geen hoogeren rang kunnen bekleeden geleidelijk af te voeren. Hierdoor wordt voorkomen dat te oude sergeanten belast blijven met den dienst der instructie.

Het aantal sergeanten per compagnie kan zeer zeker vermindering ondergaan doordat de z.g. baantjes-gasten komen te vervallen.

Groep a.

Voor de sergeanten niet geschikt voor den actieven dienst worden beschikbaar gesteld: 10 % van het totaal aantal schrijversplaatsen. 20 „ van het aantal benoodigd voor de functie van schrijvers op jaarloon aan het D.v.O. 1 „ tijdelijk schrijver b/d Inspectie Geneeskundigen Dienst. 1 „ Ambtenaar' in tijdelijken dienst b/d Artillerie-Inrichtingen.

1 „ Kamerbewaarder b/h H.M.G.

Deze personen kunnen, zooals hiervoren reeds uiteen werd gezet, eventueel bevordering maken.

De groepen Schrijvers, Conducteurs der Artillerie, Adjudanten-Onderofficier b/d Landweer districts Cdt, Geëmployeerden bij de militaire ziekeninrichtingen en verplegingsinrichtingen behoeven geen nadere toelichting.

De bestaande regeling is, na een kleine wijziging geschikt.

De sergeant-majoor-administrateur, belast met den magazijndienst bij het korps Pontonniers en Torpedisten, verricht

Sluiten