Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Beide betrekkingen zijn, door de eenvoudige eischen daaraan gesteld, voor bedoeld personeel zeer geschikt.

De betrekking van huismeester, hofmeester in algemeenen dienst bij de K. M. A. vereischt geen nadere toelichting.

Deze betrekkingen worden nu reeds vervuld door Adjudant-onderofficieren. Het,is evenwel gewenscht hiervoor de meer oudere te bestemmen.

Opzichters bij de Artillerie-inrichtingen. Deze betrekkingen eischen geen toelichting.

BETREKKINGEN VAN LIJST B.

Alle deze betrekkingen zijn voor personen welke om een of andere reden in het leger geen bevordering kunnen maken. (Zie toelichting hiervoren).

De betrekking van:

sergeant beheerder v/h materieel bij de Normaal-Schietschool, sergeant toegevoegd aan den Adjudant-Onderofficier van de Militaire-Administratie bij de Luchtvaartafdeeling, sergeant toegevoegd a/d magazijnmeester bij idem, zijn betrekkingen waarvoor in den regel een onderofficier aan den eigenlijken troependienst wordt onttrokken.

Deze onderofficier blijft dan doorgaans jaren in die functie werkzaam en wordt onbruikbaar voor den dienst.

Om die reden wordt het gewenscht geacht hiervan een sedentaire betrekking te maken.

De overige betrekkingen van kamerbewaarder, bode, conciërge, bediende en portier, behoeven geen nadere uiteenzetting.

De vraag is echter of men deze betrekkingen wenscht op te nemen als geschikt voor oud-onderofficieren, m.a.w. of deze' betrekkingen daarvoor niet te laag staan.

Intusschen moge niet uit het oog worden verloren dat de daarvoor te bestemmen functionnarissen toch het leger moeten verlaten en dat bovendien vele der genoemde betrekkingen een soort vertrouwensbetrekking zijn, waarvoor niet iedereen geschikt kan worden geacht.

Amanuensis. Bij de K.M.A. blijkt deze betrekking vervuld te worden door een oud-soldaat. Het is evenwel weer een soort vertrouwensbetrekking ook voor een sergeant geschikt en die den uitvoerder niet stempelt tot een minderwaardige.

Cantinemeesters, Menagemeesters, Portiers bij de kazerne (ter vervanging van wacht-commandanten) Parkmeesters bij de Vesting-Artillerie, Sergeanten of wachtmeesters voor huishoudelijken dienst bij de K.M.A. Kampwachter schietbanen.

Ook hier weer wat hiervoren gezegd is van enkele andere betrekkingen.

Vele jonge sergeanten worden in deze betrekkingen geplaatst, verrichten doorgaans die functiën half en zijn bovendien aan hun eigenlijke bestemming onttrokken.

Toch zijn het functiën die in het militaire raderwerk nu eenmaal onmisbaar zijn en in zekere mate bovendien een goede behartiging behoeven.

Cantinemeesters. Toezicht op personeel en bezoekers. Uit dien hoofde is eenig overwicht door leeftijd reeds gewenscht. Zeer geschikt voor de ouderen.

Menagemeesters. Toezicht op keuken-personeel, verdeeline en bereiding.

De tegenwoordige functionnarissen worden doorgaans voor

Sluiten