Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

één maand aangewezen. De geregelde gang in de keuken zou er zeer door worden bevorderd wanneer daarvoor een meer ouder onderofficier doorloopend werkzaam was.

Parkmeester bij de Vesting-Artillerie.

Beheerder van het materiëel en het onderhoud daarvan op de excercitiebatterij en vereischt alleen zorg voor het aan hem toevertrouwde materiëel.

Zeer geschikt voor oudere sergeanten.

Portiers aan de kazerne. In den gedachtengang van ondergeteekende ligt, naast het voorkomen dat de instructie-sergeant aan zijn dienst wordt onttrokken, de idee om te beschikken over geschikte personen evenals zulks plaats heeft bij groote fabrieken, scholen, terreinen enz, enz., en die de hun opgedragen taak beter zullen uitvoeren dan de wacht-Commandant, die slechts 24 uur bezit neemt van de betrekking.

Een vaste functionnaris zal stellig veel beter voldoen en de mogelijkheid bestaat dat bij invoering van dit stelsel de huidige schildwacht of planton, mede zal kunnen verdwijnen.

Alleen een ordonnans voor bijstand ware dan voldoende.

Wanneer men hiertegen de bedenking oppert, dat een sergeant toch den dienst moet kunnen verrichten van wachtcommandant, de korporaal die van korporaal van aflossing, dan moge er hier op worden gewezen, dat een wacht-commandant in een kazerne een heel andere taak verricht dan die te velde.

Eerstgenoemde toch is doorloopend bezig met burgers die de kazerne binnen komen en verlaten, visiteeren van pakjes, doen bezorgen van brieven, openen en sluiten van de verlichtingskranen, luchten van arrestanten enz.

De wacht-commandant te velde, verricht geheele andere diensten, o.a. meer de bewaking en beveiliging.

Deze verrichtingen leert hij nimmer als wacht-commandant aan de kazerne, wel bij de velddienstoefeningen.

Het zou mitsdien zeer gewenscht zijn over te gaan tot het portierstelsel aan de kazerne.

De functionnarissen als cantinemeester, menagemeester en portier, behooren natuurlijk steeds in uniform gekleed te zijn.

Sergeanten (wachtmeesters) bij de K.M.A.

In den regel gaan de laatste jaren daarheen betrekkelijk jonge onderofficieren en velen tegen hun zin.

De door hen te verrichten betrekkingen zijn dan ook voor jonge onderofficieren totaal ongeschikt.

Slechts 8 sergeanten van de 24 verrichten werkelijken troependienst, de 16 overige slechts allerlei betrekkingen. 1 is belast met de wapenkamer en de rijwielen en is tevens

facteur. 1 is cantinemeester.

1 is de bijzondere hulp. van den huismeester.

2 verrichten den portiersdienst.

1 is menagemeester in de compagnie oppassers. 10 sergeanten verzorgen den weekdienst in de oppassers compagnie, waarbij ook een paar wachtmeesters speciaal voor den staldienst en voorts wacht- en surveillance-dienst over de cadetten.

Zij vormen in het gebouw zelf een binnenwacht, terwijl zij overigens surveilleeren over gangen, leeszalen, slaapzalen enz. enz.

Slechts bij uitzondering hebben deze onderofficieren practischen dienst te verrichten, een weinig artillerie- en infanterieexcercitiën, en dan nog wel van zoodanigen aard dat physieke vlotheid'daarbij niet noodig is.

Jonge krachten, zooals die in den troep behooren, zijn daar bepaald niet gewenscht.

Het lid der Commissie,

BERGHUYS.

Sluiten