Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BIJLAGE XIV. (Zie bladz 87.)

ALGEMEENE EISCHEN VAN GESCHIKTHEID VOOR DE BEVORDERING TOT SERGEANT-MAJOOR, ALS OVERGANGSMAATREGEL VOOR PERSONEEL NIET AANGENOMEN VOLGENS HET STELSEL IN DIT VERSLAG BEDOELD.

(Hierbij is rekening gehouden met hetgeen reeds voor den sergeant wordt vereischt volgens het bevorderingsvoorschrift).

Schrijven.

Het schrijven van goed loopend schrift te beoordeelen naar het schriftelijk werk.

Nederlandsche Taal.

Hoofdzaken der Nederlandsche spraakkunst, voor zoover die onvermijdelijk noodzakelijk zijn voor het schrijven der moedertaal.

Het vloeiend en met beschaafde uitspraak lezen van eenvoudig Nederlandsch en blijk geven het gelezene te verstaan.

Het duidelijk weergeven van zijne gedachten over een eenvoudig onderwerp, zoowel mondeling als schriftelijk.

Aardrijkskunde.

Uitgebreid overzicht van de kaart van Nederland; bodem, voortbrengselen. Overzicht van de kaart van België, Duitschland, Engeland en Frankrijk.

Algemeen overzicht van de kaart van Europa en de overige werelddeelen.

Staatsbestuur.

Bekendheid met de hoofdzaken van ons tegenwoordig staatsbestuur.

Rekenkunde.

Vlug en nauwkeurig cijferen. De eenvoudigste eigenschappen van geheele en gebroken getallen.

Grondige kennis van het Nederlandsche stelsel van maten munten en gewichten.

Vaardigheid in het oplossen van eenvoudige rekenkundige vraagstukken, zoowel uit het hoofd als schriftelijk.

Deze vakken toe te voegen aan de bijzondere eischen, welke voor bevordering door de Inspecteurs der Wapens worden vastgesteld.

In deze vakken examen te doen afleggen en de opleidingstermijnen in verband daarmede, voor zooveel noodig te verlengen.

Sluiten