Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zoover dit gelukt, wordt het nadeelig verschil veelal op den consument afgewenteld, terwijl in het tegenovergestelde geval daaruit indirect eene beperking van omzetten voortvloeit. Men behoeft daarbij nog niet eens te denken aan den belemmerenden invloed, dien het hooge heffingspercentage zal hebben op de oprichting van nieuwe en de uitbreiding van bestaande bedrijven, waartoe anders zou zijn overgegaan; ook het voortwerken resp. voortbestaan van ondernemingen, die thans de zaken nog in gang houden, wordt in gevaar gebracht.

Aanvankelijk mogen buitengewone winstkannen in sommige bedrijven tot bijzondere activiteit hebben geprikkeld; het lijdt echter geen twijfel of de veelzijdig ontstane risico's, tengevolge der abnormale toestanden, hebben den ondernemingslust reeds zoodanig getemperd, dat eene verhoogde belasting daarenboven bij velen tot onthouding zal leiden.

Daarom moge het groote gevaar onder het oog worden gezien, dat eene verhooging van het percentage, wel verre van voor den fiscus meer op te leveren, het aantal en den omvang der aanslagen sterk zal doen verminderen; en zooal het resultaat van het hoogere percentage opweegt tegen de uitgevallen posten, dan nog zoude dit niet zijn verkregen zonder in vele kringen werkeloosheid en armoede te hebben gesticht. Bovendien zal inperking van het bedrijfsleven ongunstig terugwerken op de productie hier te lande, ook na den oorlog; en eindelijk zal ook eene verdere verhoogde heffing, bij het groote risico aan importzaken verbonden, waartegenover dan slechts eene halve winstkans zou staan, belemmerend werken op den invoer. Door een en ander zal de periode van schaarschte en duurte onnoodig worden verlengd.

Eene vergelijking met de oorlogvoerende landen gaat in deze naar het oordeel der Commissie niet geheel op. Daar toch is de hooge O.W.-belasting in de eerste plaats een correctief op te hooge prijzen voor oorlogsleverantiën en zoo al indirect de oorlogsuitgaven door hooge prijzen stijgen, dan wordt daaraan bij de reusachtige schuldenlasten, die toch reeds in de oorlogvoerende landen bestaan, niet veel aandacht geschonken. De hoogere belastingheffing in die landen doet dienst als dekking voor rentelasten etc, terwijl in werkelijkheid daardoor voor een goed deel niet anders plaats vindt dan dat de schuldenlast langs indirecten weg in gelijke mate wordt verzwaard. Het valt niet te ontkennen dat hooge prijzen van vele artikelen aldaar mede een gevolg van de hooge belastingen zijn, zij het ook dat dit niet wordt gevoeld en men de exceptioneele loonen en prijzen eenvoudig aan het algemeen begrip „oorlog" wijt.

Hier te lande zal het zeer zeker op den weg der Regeering liggen om zooveel doenlijk prijsstijging van hier geproduceerde artikelen te voorkomen. In het belang der industrie en der daarin haar bestaan vindende arbeidersklasse dient derhalve uiterst voorzichtig over verhooging van het heffingspercentage der oorlogswinstbelasting te worden geoordeeld.

Als algemeene grief meent de Commissie te moeten noemen de fiscale toepassing der Wet. Met teleurstelling heeft zij ervaren, dat er in de praktijk zoo weinig terecht gekomen is van de toezeggingen van den Minister bij de behandeling van het wetsontwerp. Herinnerd moet worden aan 's Ministers antwoord aan den Heer Fock, waarbij de verzekering gegeven werd, dat den inspecteurs de instructie

Sluiten