Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van de aanslagregeling, met name de beoordeeling van de toelaatbaarheid van afschrijvingen en de bepaling van wat als normaal-winst voor een bedrijf kan gelden,-beter toevertrouwd zouden kunnen worden aan eene commissie van ter zake deskundige personen dan aan ambtenaren, die uit den aard der zaak niet volkomen op de hoogte zijn van de bizonderheden van het oeconomische bedrijfsleven. Vooral ook wanneer de hieronder nader uiteengezette denkbeelden der Commissie omtrent de berekening der normaalwinst en het onbelast laten van sommige reserves verwerkelijkt zouden worden, zou eene commissie als bovenbedoeld onmisbaar zijn. Dat de wenschelijkheid van eene dergelijke commissie, althans wat betreft de afschrijvingen, ook door de Regeering gevoeld werd, bewijst de instelling van de commissie van Advies in zake de uitvoering der Wet op de Oorlogswinstbelasting 1-916. Deze commissie heeft, zoowel naar het oordeel van de belastingautoriteiten als naar dat der belastingplichtigen, voortreffelijk gewerkt. Toch komt het ons voor, dat eene commissie, zooals de bestaande, die alleen dient ter voorlichting van den fiscus, en alleen door den inspecteur in de zaak kan worden betrokken, nog niet voldoende aan het beoogde doel beantwoordt. Wij achten het met het oog op de groote belangen, die met de heffing van oorlogswinstbelasting gemoeid zijn, beslist noodzakelijk, dat de werkkring dezer commissie wordt uitgebreid en dat de belastingplichtigen het recht krijgen vóór de vaststelling van den aanslag een beroep op de tusschenkomst van eene dergelijke commissie tot uitvoering te doen en dat dan ook de uitspraken dier commissie voor den betrokken inspecteur bindend zijn.

Hierdoor zou dan naar het oordeel der Commissie een dubbel voordeel verkregen zijn; ten eerste n.1. vindt de belastingplichtige die het bij de aanslagregeling met den inspecteur niet eens kan worden, eenen waarborg in het beroep op de commissie tot uitvoering, omdat deze commissie uit deskundigen op het gebied van handel en industrie bestaat; en ten tweede kan de lijdensweg van eene langdurige belastingprocedure in tal van gevallen hierdoor worden vermeden. Ook de uniformiteit in de toepassing van de wet op de oorlogswinstbelasting zou door het instellen van eene dergelijke commissie tot uitvoering der wet zeer gebaat zijn. Wordt ten slotte den inspecteurs voorgeschreven de beslissingen der commissie tot uitvoering als leiddraad voor analoge gevallen te beschouwen, dan zou hierdoor het werk belangrijk minder kunnen zijn.

Vertrouwende dat Uwe Excellentie na kennisneming van het vorenstaande aan de wenschen der Commissie betreffende de instelling van eene of meer commissies tot uitvoering der wet op de Oorlogswinstbelasting zal tegemoetkomen, gaat de Commissie thans over tot de puntsgewijze bespreking van een aantal der ter harer kennis gekomen grieven.

1. Normaal Accres,

Over de vraag of het wenschelijk is alsnog in de Wet op de Oorlogswinstbelasting 1916 eene regeling van het normaal accres op te nemen, meent de Commissie zich in ontkennenden zin te moeten uitlaten. Zij is van oordeel, dat de toepassing van dit beginsel in de praktijk in 't algemeen bevredigend genoemd mag worden en dat bovendien eene uniforme regeling met het oog op den

Sluiten