Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den Bos overvloeyde. Dan also het sant welmich ende ondicht waer, heeft li ij int vastmaken van den voorsz. Roeden groote zwaricheyt gevonden, ende die losse plaetsen met duynsant ende andere materiën moeten vullen. Ende also door storm ende noord-westewinden, mitsgaders de Zee by nieuwe en volle Manen door sprincvloeden seer onstuymich ende hooch was, is hij meermalen in ghevaer van zijn leven gheweest, alsoo dat ook des snachts tusschen November ende December hem de vijsel ontdreef, ende het Zeewater over de Solderinghe vloevde, niet anders de sake hem toedragende als ofte het Huysken soude wech ghespoelt hebben, daerom hij hem oock aen 't holtwerck ghebonden heeft, op hoope dat het Lichaem met het selve holt aen 't strandt drijven ende die eerde becomen mochte. Dan door de afnemende windt ende watervloeden is het noch staen ghebleven, ende hij heeft het beter weder met den stempel opghestelt. Ende na dat de \\ inter passeert was ende de schoone tijt van saysoen aenstonde, hebben hem ontallvcke Schepen met volck geladen besocht ende gevisiteert, nadat hij gheen LandToorns ofte menschen, gheduyrende de tijdt van 27 dagen door de mist ende donckerheyt des luchts niet gesien hadde. Daer naecten hem ook de Robbevangers van de Eylanden, ende bezonder de Beesten, Peerden die van strandt afdreven, door pers van Water, ende door het ( oggediep1) ( 't welck wel negen vademen diep was) die aldaer aendreven, ende by hem gebercht wierden. Maer besonder regeerde aldaer de Arend, die veel Koertvogels aldaer vinck maer bij dezen Jan Cornelis hem ontjaecht ende ghenoten wierde. Hij vingh mede

') Er staat Couwediep, maar het moet zijn: „Coggediep" blijkens alle oxide kaarten.

Sluiten