Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

III.

FLEVUM.

't Is merkwaardig, dat de historie van het schiereiland tusschen Flie en Borne inzet met een gebeurtenis, waarvan het gerucht onder alle volkeren van Germaanschen bloede doordrong.

Deze gebeurtenis viel voor in den eersten vrijheidskamp der Friesen tegen het machtige Romeinsche rijk, in het begin van onze tijdrekening. En de geschiedschrijver Tacitus1) weet ons in zijn jaarboeken te verhalen, hoe het Friesche volk door deze worsteling beroemd is geworden en hoe heel Germanië den door hen betoonden heldenzin toejuichte.

Reeds lang waren de oogen van Rome's heerschers gericht op de wouden achter Rijn en Donau. Een bang voorgevoel zeide hun, dat hier een macht school, die hun troon wel eens kon omverwerpen. Daarom toog eerst Cesar ten strijde, en zijn krijgsroem was groot, maar voor het Rijk wierpen zijne tochten magere winste af. Later trok keizer Augustus uit tot onderwerping van Germanië, maar ook hij voerde de wapenen niet gelukkig, zoodat hij zijn taak overdroeg aan Drusus, zijn stiefzoon.

Twaalf jaren vóór onze jaartelling ging Drusus scheep

') Taciti Annales, Lib. IV, Cap. 72—73; Lib. XI, Cap. 19; Lib.

XIII, Cap. 54.

Sluiten