Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IV.

UIT DUISTEREN TIJD.

De geschiedenis der Friesche gewesten gedurende de eerste zeven eeuwen onzer jaartelling kennen wij slechts gebrekkig, 't Is als het ware een groot ledig tijdvak, waarin bijna uitsluitend dc dichtende sage ronddartelt. Zij laat kometen vallen, draken vliegen, bloedregens plassen en geheimzinnige stemmen weerklinken, alsof het kinderspel ware. Ook weet zij te verhalen van zeven prinsen van echt Frieschen bloede en van even zooveel hertogen, die wondere heldendaden hebben verricht. . Nu zeggen wij niet, dat dit alles zinlooze verdichtsels zijn,1) maar evenmin nemen wij heel dien ouden verhalenschat aan als zuivere, historische waarheid.2) Dichting en waarheid zijn hier dooreen geweven, en er zal nog heel wat onderzoek gedaan moeten worden, eer beide zuiver van elkander gescheiden zijn.

Ook de landstreek tusschen Flie en Borne heeft de volkssage tot hare speelplaats gekozen. Zoo weet zij ons te verhalen, hoe de eerste Friesche hertog Ascon op deze kusten omstreeks 140 na Chr. vele schoone dorpen

') Gelijk Ubbo Emmius oordeelt.

*) Zooals het gevoelen is van Hamconius en Suffr. Petri. Te recht merkt Dr. .T. H. Iialbertsma op, dat de Friesche geschiedenis tot haar ongeluk in de handen is gevallen van de ultra's. Vrije Fries, 1868, bl. 156.

Sluiten