Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

stichtte, zooals Westerwierum niet ver van Flieland, Dyxhorne tusschen Almenum en der Schelling, en Westerbierum, een half uur gaans noordelijker. Als evenwel de Kroniekschrijver daarop hot fantastisch bericht laat volgen, dat onder Ascons regeering bij den berg van het Roode Klif uit een put een vreeselijk vuur is ontsprongen, acht dagen lang, en dat men, het orakel van den afgod Stavo over dit teeken raadplegende, ten antwoord kreeg: «eenmaal zal uit deze put een koude materie uytspruyten",1) dan zijn die dorpsstichtingen voor ons aan gegronde bedenking onderhevig. Ook is er nog een legende, dat tijdens het leven van denzelfden hertog, bij Westerbierum, twee meerminnen uit het schuim der Borne zijn opgedoken; na een zwerftocht langs alle poelen en meeren van het Friesche land zijn zij eindelijk op dezelfde plek naar haar zeepaleis teruggekeerd.

Behalve deze sagen zijn er evenwel ook feiten mee te deelen. Daartoe springen we echter vele eeuwen over, die voor ons eeuwen van duisternis zijn. Den afgebroken draad der geschiedenis nemen we weer op omstreeks het jaar 736.'

De steile figuur van Koning Radboud den Eersten is van het tooneel afgetreden. Het groote doel zijns levens was het Friesche heidendom en de Friesche onafhankelijkheid te handhaven. Geen Christenprediker kon genade vinden in zijne oogen, en den Frank, die de vrijheid van zijn volk bedreigde, beschouwde hij als zijn doodvijand. Het was dan ook een schitterend oogenblik in zijn leven, onder cle poorten van Keulen den triomf te behalen over de krijgsmacht van den Frankischen

') Bedoeld is het zeewater, dat hier het land zou verzwelgen. Winsem.

bl. 28. Hamconius, Frisia pag. 14.

Sluiten