Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heerscher Karei Martel. En toch zou deze overwinning het verdwijnen der oude en het opkomen van nieuwe toestanden verhaasten. De dappere Karei kwam weldra den smaad uitwisschen, door den Fries hem aangedaan. Zoodra hij in andere landen zijne handen vrij had gekregen, trok hij met een groote scheepsmacht op de kusten van Westergoo los. Weldra vertoonde de mond der Borne het trotsche schouwspel van eenige honderden Frankische oorlogskoggen, die hare ankers lieten vallen en een machtig krijgsheir aan wal zetten op de landtong die de Noordspits van Westergoo vormde.1) De Friesen waren op dezen onverhoedschen aanval niet voorbereid, maar zij snelden in weerwil daarvan te wapen onder leiding van hun moedigen veldheer Poppo. In het gezicht van de Schellinger kusten is toen een bloedigen veldslag geleverd, die eindigde met de nederlaag der Friesen en den dood van hun aanvoerder.

Deze nederlaag aan de Borne is van ver-strekkende gevolgen geweest. Nu toch werden de Frankische vorsten heer en meester der Friesen en konden Christenpredikers als W illebrord, Wulfran en Bonifacius vrijer dan voorheen in dit arbeidsveld ingaan.

Ten slotte treedt in dit duistere tijdvak der historie de wilde horde der Noormannen op. En daar zij gedurende meer dan twee eeuwen ook de kuststreek hebben bestookt, wier geschiedenis wij beschrijven, dient over hen een kort woord te worden gezegd.

Als met bloedige letters staat telkenmale in de Friesche kronieken opgeteekend: «omtrent deze tijden zijn wederom de Noormannen met grooten furie in Friesland gevallen".2) Een zee van ellende ligt achter deze weinige

') De Geer, De strijd der Friezen en Franken, bl. 28.

s) Winsem. bl, 78, 115.

Sluiten