Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bolster en tarwegraan onder het kaf, of, met andere woorden: onder het rainnekoozen van bruidegom en bruid wordt u voorgesteld do nauwe band, de teere liefde van Christus en Zijn Kerk.'")

Jarich hoopte in stilte dat spoedig de tijd mocht aanbreken, dat men weer vragen zou naar de oude paden. De school van zijn parochie was een doorn in zijn oog, omdat zij geen gevoelsvroomheid kweekte. Hoe eer zij verdween, hoe liever hij 't had. Dat oogenblik was niet verre meer, want toen in 1238 abt Sibrand stierf en Mariëngaard een nieuwen abt noodig had, werd de pastoor van Gryn tot dit gewichtig ambt gekozen. Wat een ieder nu verwachtte, geschiedde. Een der eerste daden van Jaricus was: de opheffing der Gryndsche parochieschool. De scholieren werden teruggeroepen naar de oude kloosterschool te Hallum en ontvingen Magister Thammo van Grouw als leermeester, een man die evenals Jarich het devote leven beminde.2)

\ oor het stadje aan het Flie was dit natuurlijk een groot verlies. Maar het zou daarover niet lang behoeven te treuren, want hare dagen waren geteld.

In den winter van 1287 barstte een orkaan los, die de zee heenjoeg over de lage landen aan de Noordzee. Toen de stormvloeden waren teruggevallen boden de gouwen tusschen Flie en Eems een tooneel van eindelooze verwoesting aan. Van Gryn waren geen tien huizen staande gebleven.3)

De oude geschiedbronnen maken nu hoogst zelden meer van deze plek gewag. Hoe zouden ze ook? Een klein, onbeduidend eiland, dat alleen nog den naam had be-

') Gedenkschriften 1. 1. pag. 180.

2) Gedenkschriften 1. 1. pag 183.

3) Oudenhoven, Cimbersche Oudheden, anno 1287.

Sluiten