Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

rijk en alle anderen, die den Woorde Gods toegedaan zijn niet moesten aanvallen," strekt hun niet tot eer.

De Spaanschgezinde stadhouder van Friesland, Caspar de Robles, Heer van Billy, kon op den duur den zeeroof der Geuzen niet langer dulden en zond een paar schepen met soldaten uit, om de eilanden te zuiveren van het lastig gespuis. Dit ging echter niet zoo gemakkelijk, daar de eilanders de partij der Geuzen kozen.1) Er werd een gevecht geleverd op Schellinge en in 't Fliegat, maar dit bracht in den toestand geen verandering. Alleen raakten een dertigtal Geuzen gevangen, waarvan eenigen op de Groote Markt te Groningen zijn onthoofd.2)

Ook het machtige Hanseverbond liet zich met de zaak in. Wat toch was geschied? Zes Hamburgers, rijk bevracht met stukgoederen, als: wapens, kramerijen en zijde, zetten koers van Amsterdam naar de Duitsche Hansestad. Doch nauwelijks waren ze het Fliegat uit, of ze werden omringd door een zwerm kaperschepen van de Geuzen, 't Ging op een vechten, met dit gevolg, dat verscheidene koopvaardijmatrozen sneuvelden en gevangen werden genomen. Slechts twee schepen wisten te ontkomen, maar de vier anderen werden geplunderd en onder een woest vreugdegeschrei in brand gestoken.

Naar aanleiding van dit roofstuk ging een week later bij de Hansesteden een schrijven rond, waarin werd aan-

') Joh. Carolus, de rebus Casp. & Robles, pag. 14.

2) „Dertich piraten of vrijbuiteren van der Schellinge hyr gevanckelijk binnengebracht, boven de 12 & 14 koppen albereets door de soldaten in pinnen geslagen, welke sy over de merkt door de straten her ingedragen hebben den 15 Marty 1572. De Lieutenant heft voor Sicco Panaer begeert van drie Zeerooveren op een schavot op 't merkt door des stadts scherprichter te mogen laten justificeeren, dewelke ook aldaar zijn afgehouwen, 19 Mei 1573. Bijdr. tot de Gesch. en OudheidJc. Dl. V, bl. 332.

Sluiten