Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gekenmerkt zoowel door hun streng Calvinistischen zin als door hun dege kennis, zoowel door hun groote wilskracht als door hun kinderlijke vreeze des Heeren.

Schellingerland mag 't zich tot een eere rekenen de geboortegrond te zijn van den derden dezer baanbrekers.

Hoe gaarne zouden we het beeld ten voeten uit teekenen van dezen beroemden zeevaarder, die een der populairste helden is uit heel onze landshistorie.

Wie kent niet het verhaal van de planken hut op Novaya Zemlya, van zijn dood toen men in twee open schuiten de terugreis ondernam, van zijn graf, xmeer blinkend als marbersteen" ?

Zoo bekend dit alles moge zijn, zoo onbekend zijn de vroegere lotgevallen en werkzaamheden van Willem Barentsen. Het eenige wat daarvan tot dusverre aan 't licht is gekomen, is in een paar woorden te zeggen.

Willem Barentsen was een Ooster-Schellinger van geboorte.1) Hij moet een uitnemende opleiding hebben gehad, want het Latijn was hij meester,2) en »van sijne kintsche daghen aan was hij altijt gheneghen, omme r.ae alle syn vermoghen de Landen die hij bewandelde oft beseylde, caertsghewvse met den omloopenden zeeën, wateren ende streckinghen af te beelden." Hij bracht dan ook de Middellandsche Zee in kaart. Zijn zinspreuk was: »Niet sonder God." Zijn geestverwanten, door wier invloed en bezieling hij de moeilijke tochten naar het Noorden ondernam, waren de reeds genoemde streng Gereformeerde prediker van Amsterdam, Plancius, en de

') Formerum is zijn geboorteplaats. Het jaar van geboorte is niet bekend. De doopboeken van Oosterschelling uit dien tijd zijn verloren gegaari.

J) Zie: Lofdicht in de Nieuwe Beschrijving ende Caertboech van de Midlandtsche Zee van Barentsen.

Sluiten