Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het gansche verloop van deze walvischvangst in haar opkomst, bloei en verval hebben de eiland-Friesen mee doorgemaakt. Geen streek van al de Vereen igde Gewesten der Republiek heeft wellicht voor dc Noordsche visscherij zooveel krachten geleverd als onze ^ addeneilanden. Op schier eiken walvischvaarder vondt ge een harpoenier of bootsman, een speksnijder of lijnschieter, een stuurman of commandeur van de \\ est-, Oost- en Noord-Friesche eilanden.

Op Schel!ingerland staat nog menige kaak of rib van een gevangen walvisch, hier dienende als scheidmerk, ginds als hekpaal, elders als grafteeken, als de tropeeën van het voorgeslacht. Nog leeft menig verhaal van de lotgevallen der vroegere commandeurs in den mond van het Schellinger volk voort. Nog weten de kindskinderen te verhalen van wonderbare uitreddingen uit de ijsvelden door hun vaderen beleefd. Nog is er een enkele oudzeeman, die een der laatste tochten met een Groenlandvaarder heeft meegemaakt.

Ook op de kaarten der Noordelijke gewesten herinnert nog een enkele naam aan het verblijf van de zeelieden der Wadden, die eens een reede of baai in het hooge Noorden hebben genoemd naar een plek, die hen herinnerde aan hun geboortegrond. Zoo treffen wij meer dan eens den naam aan van Maklij k-Oud, een veilige ankerplaats aan de Noordkust van Spitsbergen, niet verre van het welbekende Smeerenburg, maar tevens een van ouds bekende reede onder de kust van Schellingerland. Zoo heeten een paar eilanden aan Spitsbergens Oostzijde naar den Flielander commandeur Ryk Yzesz, de Ryk Yzes-eilanden.

Maar wij behoeven ons niet bij deze enkele gegevens te

Sluiten