Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

toen uit hunne schuilhoeken te voorschijn en werden nu pas gewaar, hoe ontzettend de verwoesting was. Het dorp. dat anders zoo vriendelijk zich afteekende tegen de witte duinhellingen, was één naakte puinhoop geworden. Magazijnen, pastorieën, vermaanhuizen, kerkekamere, armhuizen en 400 woningen waren in vlammen opgegaan. Er steeg een kreet van woede op, en niet alleen op Schellingerland maar in al de Vereenigde Provinciën. Van menige kansel werd den eerstvolgenden Zonclag in smeekgebed en predikatie het woord van den Psalmist vernomen : to God der wrake, verschijn blinkende, Gij rechter der aarde, verhef u; breng vergelding over de hoovaardigen." Er verscheen bij Jan de Wit een Labadist, die uit naam van meerderen, aanbood Londen in brand steken.1) De raadpensionaris weigerde op dit aanbod in te gaan, doch merkwaardig! nog geen drie weken lateiwerd Engelands hoofdstad door een brand geteisterd, die 13,200 huizen en 87 kerken in de asch legde. Was 't wonder, dat al 't volk bij het vernemen van die tijding betuigde: *de Heere heeft Zijnen heiligen arm ontbloot"? Er verscheen een menigte libellen en pamfletten, prenten en gedichten, die alle de brand van Schellinge en van Londen in woord en beeld brachten.2) »Londen* Puynhoop, ofte Gods Rechtvaardige Straffe" luidde het een; »Grouwelyclce Tyranye gepleegt in 'i Flie en aan de inwoonders van der Schelling'''' heette het ander3) en zonder uitzondering speelden alle in den toonaard: God heeft

') Wagenaar, Vaderl. Hist. XIII, bl. 233.

2) Zie de verschillende Catalogi van pamfletten op 't jaar 1666, en

F. Muller, Ned. Gesch. in platen.

a) Gedichten over den brand schreven Vondel, De Decker, Heemskerk e.a. Eén draagt o.a. tot titel: „De Weerwraeck Gods aan de Wraeksuchtige Stuaert

Sluiten