Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

beloofde som voor de Schellinger armen te verwerven.

In navolging van de Rijp werd door de aanzienlijkste Schellingers ook een loterij op touw gezet, waarvoor van alle zijden geschenken toevloeiden. De prijzen waren hoofdzakelijk drinkkroezen, uurwerken, lepels en kettingen van zilver en goud, waarvan op ruime schaal afbeeldingen op platen werden verspreid.1)

De Doopsgezinden ondervonden een krachtigen steun van de Amsterdamsche gemeente, die zich beschikbaar stelde voor de ontvangst van giften en weldra ruim elf duizend gulden kon overzenden. Ook schoot zij gelden voor aan de Doopsgezinde burgers tot opbouw van hunne woningen.2)

Zoo heeft men van alle zijden getracht den nood der eilanders te verzachten, en toen een jaar na dien vreese1 ij ken Augustusdag de vredesklokken in den lande werden geluid, stond weer een vriendelijk groepje huizen rondom den ouden steenen reus van Brandaris, die de vuurzee had getrotseerd.

Zie: F. Muller t. a. p. no. 2246. Een paar versjes gemaakt op die loterij luiden: 't Is prijselijk een prijs te prijzen

Maar die zijn lot of loten steld'

Op hoop van winst, van goed of geld Behoort niet bij 't getal der wijzen. En ——

'k Wil graag dees kleine gift tot troost der armen langen Maar krijgt mijn lot een prijs, ik zal 't in dank ontvangen. Gelijk blijkt uit de kwijtbrieven in het archief der Doopsgez. gemeente te W.-Schelling. Zie verder De Iloop Scheffer, Inventaris Doopsgez. Gem. Dl. II. bl, 83 en 329.

Sluiten