Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

College-dictaat van een der studenten (Dogmatiek).

Het decreet Gods is dus maar niet alleen het besluit om een wereld te scheppen, maar deze bepaalde wereld met haar inhoud en historie Er komt na de schepping niets meer bij; het beeld is volkomen adaequaat aan d e zelve. Ze zijn volkomen dezelfde. De cognitio Dei toch .. nooit kennis a posteriori, maar altoos a priori. Wil God weten hoe een ding is dan behoeft Hij niet door waarneming die kennis te verkrijgen maar ziet Hij slechts naar het beeld, dat Hij Zelf in Zichzelf ervan omdraagt.

Daarmee vervalt de voorstelling, alsof God vóór duizenden van jaren de wereld schiep, en in de daaraan voorafgaande eeuwigheid eigenlijk ledig was. Hij heeft de wereld altoos voor Zich bezeten. Ze is in God eeuwig als God

Zelf. Daar de wereld, die nu is, uitgelicht is uit het besluit, spreekt het vanze ,

dat er niets in die wereld was, wat niet eerst in die schuiflade van het besluit wa^ Is het nu zóó dat God Zich door het verbeeldingsvermogen een voorstelling van de wereld gemaakt heeft als wij? Veel te lang is men in deze zienswijze blijven hangen door de heerschappij der Aristotelische begrippen, ooi

hooge beteekenis van de aesthetiek heeft de gereformeerde theologie geen oog gehad. Dat is nog wel het geval bij Calvijn, maar bij Voetius e a schijnt het alsof die wereld der aesthetiek geen beteekenis heeft, Toch hebben w e St dat aesthetische hier meer op den voorgrond te stellen. Het leert ons dat de conceptie van een kunstenaar geen spelen is met voorstellingen ma een innerlijk productief werken en uit zijn geest voortbrengen van een kunstgewrocht. 't Kunstproduct is eerst in hem, en voltooid, al slaat er nog g noot op den muziekbalk, geen trek in het marmer, geen klem op het doek en geen toon in het lied. 't Is eerst in den kunstenaar als conceptie Die conceptie is zijn decretum. Maar archetypisch en in veel hooger zin is het decretum zooals conceptie bij God. God is de Opperste Kunsteinaai- eriBouwmeester van het heelal. En krachtens dat kunstvermogen heeft Hij van eeuwigheid af in Zichzelf heel het kunstproduct geconcipieerd. En gelijk in de moeder na voltooide dracht het kind volkomen aanwezig is, ook al is het nog niet gebaard, zoo is de conceptie voldragen in God en wordt liet opus exeuns als het nu ook voor de wereld gebaard wordt De kosm osconceptie was van eeuwigheid af in God volkomen en voltooid present Bij de Schepping is ze niet volkomener geworden, maar slechts naar buiten gekomen gelijk een musicus zijn conceptie op het orgel uitspeelt ° Vatten' we' het decretum in dien aesthetischen zin op, dan ontkomen we aan elke deistische voorstelling van God. De meeste menschen c «J*en God eerst van eeuwigheid af deïstisch was, en pas met de Schepping the ich Tgeworden. Daarom ook wordt het inleven in de kenmsse van het Eeuwige Wezen, waarin toch naar de Schrift het eeuwige leven bestaat, zoo

Sluiten