Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

College-dictaat van een der studenten (Dogmatiek).

de tweede Persoon aan de Schepping neemt. Yan de andere Personen is

slechts sporadisch sprake.

Joh 1:1 vv.: „In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God. Dit was in den beginne bij God. Alle dingen zijn' door Hetzelve gemaakt, en zonder Hetzelve is geen ding gemaakt, dat gemaakt is."

Hebr. 1:2: „Welken Hij gesteld heeft tot een erfgenaam van alles, door

Welken Hij ook de wereld gemaakt heeft."

Col. 1 : 16: „Want door Hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn, die zienlijk en die onzienlijk zijn, hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij overheden, hetzij machten: alle dingen zijn door

Hem en tot Hem geschapen."

Efeze 3:9: „En allen te verlichten, dat zij mogen verstaan, welke de gemeenschap der verborgenheid zij, die van alle eeuwen verborgen is geweest in God, welke alle dingen geschapen heeft door Jezus Christus."

Job 28: 25 v.v.: „Als Hij den wind het gewicht maakte, en de wateren opwoog in mate; als Hij den regen een gezette orde maakte, en een weg voor het weerlicht der donderen; toen zag Hij haar, en vertelde ze, Hij schikte

ze, en ook doorzocht Hij ze."

Spreuken 8 : 27 v.v.: „Toen Hij de hemelen bereidde, was Ik daar, toen Hij een cirkel over het vlakke des afgronds beschreef; toen Hij de opperwolken van boven bevestigde; toen Hij de fonteinen des afgronds vastmaakte, toen Hij der zee haar perk zette, opdat de wateren Zijn bevel niet zouden overtreden; toen Hij de grondvesten der aarde stelde; toen was Ik een voedsterling bij Hem, en Ik was dagelijks Zijne vermakingen, te allen tijde voor

Zijn aangezicht spelende."

Psalm 33:6: „Door het Woord des Heeren zijn de hemelen gemaakt, en

door den Geest Zijns monds al hun heir."

Al deze plaatsen geven een zeer breede en omvangrijke openbaring. De rijkste geeft zeker wel de proloog op Johannes in de uiteenzetting ten opzichte van het Woord, den Logos.

Wat is Logos?

Logos is en blijft altoos de gedachte. Bij ons werd het vertaald met woora, maar duidelijker zou misschien zijn: gedachte, of nog beter: de idee. De idee is de bron der gedachte, die de gedachte beheerscht en procreëert.

God schiep de wereld, zegt de Schrift, 't Komt hier nu aan op de juiste onderscheiding tusschen de praeposities % en Sia. Dat mysterie ligt juist in Joyog en natriQ. 1 Cor. 8:6: &U' Tjiilv tig 0SOS ö Ttarr'iQ, iè, ov ra navxa, «al rfs avtóv xal sis Kvqios 'irjCovg Xgiorós, Si' ov tu navxa, nul rj/isls St' avtov. De vader-

Sluiten