Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

College-dictaat van een der studenten (Dogmatiek).

wereld overeenkomen: in beide werelden n.1. is kracht. Eén klein stukjo

individueéle0^ ï^061 h661 ^ b°el springen- Voe^ daarbÜ' dat het een hfr h leVenKalleen leeft z°olang er kracht in is. Individualiseering is

nronrio 7 C°Inïnatle Van kl'achten' die °P een Seheel eigenaardige wijze propno motu, werken. Hoe meer die krachten werken, des te sterker is de

schuilen eneiïng'/e!' T ** •" ^ ee" Vijftig' zestig karaktertrekken

bh zoo'n' kind 1 v ? ™ 4 **»* een derti*' Dan ^ er. naarmate bij zoo n kind de combinatie zuiverder is, ook des te meer karakter zijn Heeft

wTar nuaheViaai' V°lkf°"lenheid bereikt' da» is absoluut individueel, doo/lt w r n Vader iS' en de Differenzierung of specialiseering door het Woord in een gedachte, daar is het de Heilige Geest die in ij het xrtöfto; de krachten in beweging brengt.

Laat ons nu de zaak nog van den anderen kant bezien.

\\at flemen we in de Heilige Schrift waar? Dat in het Oude Testampnf7inig' en c'aarentegen in het Nieuwe heel veel over den Heiligen'Geest seyoken wo'dt. En i„ he, Nieuwe Testament weer „et meest in verband met het kindschap Gods. En de rijkste openbaring brengt de Pinksterdag

wm .f6 inhabltaLl° van den Heiligen Geest in het corpus Christi. Symbolisch dt dat aangeduid door wat we lezen in Hand. 2:3: „En het zat op een iegelijk van hen." Waar de volste openbaring komt zien ^ het individueel" te voorschijn treden, en niet meer de wolk, noch de vuurkolom. Nu wordt elk peisoon apart vervuld met den Heiligen Geest.

De vraag is nu: Wie een verschijnsel wil begrijpen, moet die uitgaan van

kennen hetnmos oTd V°™? M°et die b"V" om een plant te

het mos of den eik gaan onderzoeken? Kiest die, om het wezen

van een dier te verstaan, bij voorkeur een wurm of een paard? De vraag

beantwoordt zichzelf. Het wezen van een verschijnsel wordt juist uit den

dZtThetgek6nd' P*SSen we "" di,m regel 00k hler

t , we' om de 'ndividualiseerende werking van den e ïgen Geest te verstaan, ons moeten wenden tot de verschijnselen niet ™nhide aagste' ™aar van de hoogste individualisatie. En die hoogste 'vorm omtrent de ^ 1S, ^ volkomen ]°S'^ch, dat we het nadere licht

p ant en di^r lg T Ge6St niet trachten te zoeken b«

mensch noff wp T b« de\mensch" Maar ™ is ook tusschen mensch en d ™ ' * Weer e onderscheiden, al naar gelang men het oog vestigt op

laatste klTd611 T™ °f °P den homo ™onstitutus. Bij den

aatste komt die werking natuurlijk het sterkst en duidelijkst uit. In overeenstemming daarmee is het dus, dat de Heilige Schrift ons eerst daar nader

Sluiten