Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

College-dictaat van een der studenten (Dogmatiek).

hier gegevene, en met de ontwikkeling der wetenschap zóó frappant overeenstemt als het hier gebodene. Vergelijkt men hiermee de Noordsche, Chmeesche, Indische Perzische, Babylonische, Egyptische, Grieksche en Romeinsche mythologieën 'dan bevindt men, dat het Scheppingsverhaal uit Genesis toch superieur boven dit alles staat, en dat al deze fantazieën daartegenover staan als pure verzinsels die met de nu gevonden resultaten der wetenschap met flauwsten' Anklang hebben. Er is geen man die zóó goddel"°S t^ ^nR over staat als Haeckel, en toch heeft zelfs deze erkend, dat het Schepping» verhaal uit Genesis ons het schoonste biedt, dat buiten de wetenschap om ergens ter wereld ooit is gedacht. Ja er zijn niet weinig geleerden, die zeggen zich eenvoudig niet te kunnen begrijpen, hoe in zoo ouden en dommen tijd reeds zoo'n goede voorstelling van de zaak is kunnen gegeven worden. Reeds de successio rerum op zichzelf, gelijk die hier wordt voor^H is vroegei door niemand anders zoo bedacht, door geen volk der oudheid ook maar gegist en blijkt nu toch overeen te komen met de meest wetenschappe j onderzoekingen. Niemand kon 't weten, t kan geen gissing zijn geweest, veeleer is alle gissing bare onzin gebleken, en nochtans quadreeit de stelling uit Genesis geheel met de feiten.

Om het verhaal uit Genesis te verstaan, dient men intusschen van meetaf de eerste verzen wel scherp te onderscheiden van de daaina volgende.

In die eeïste verzen wordt ons de eigenlijke Schepping van hemel en aarde bericht. En daarvan wordt niet gezegd, dat God het deed op den eersten dag maar iW{03. Afgescheiden dus nog van de vraag, hoe de zes dagen ziin on te vatten; toont de Schrift zelve onderscheid te maken tusschen het hexaëmeron en het begin; en wel zóó, dat ze den oorsprong aller dingen stelt in die eerste periode van den beginne, en de verdere toebereiding va het eenmaal ontstane in de periode der zes dagen. Q„rrip

j-jrzzr*—- rztxzt — t„' ra:

toTden toestand van nü, ligt alles in de periode, vóórdat er sprake was van

deEveneSens Üeeft men uit gedane onderzoekingen vrij beslist kunnen opmaken dJ het water zich in vroeger tijd over heel den aardbol heeft moeten utstrekken. Zoo Zt men in Lucern nog de z.g. Gletscherkessel. Daar zUn

Sluiten