Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

College-dictaat van een der studenten (Dogmatiek).

n,et ™- —•

En hoe hebben we dan nu die dagen te verstaan? Als onze dagen 9 worden , nen het nog niet geweest zijn, want ze konden nog niet

tot de mr d° 7Wenteling der aarde om haar as en haar stand • -Dat kwam eerst met den vierden dag. Wel is er licht eeweest

maai geen zonlicht. In Genesis wordt ons dus aangegeven dat het licht bestaat onafhankelijk ïan de z0„ „at ook ^ ^

dekt, maar vroeger was het bij geen enkel volk of philosoof opgekomen Hier hebben we „ elk geval te doen met de algemeene coroacaUeTn I in den

^ r «n^ontlit H Merhr •"* "* * "<*' >«•» een „tV slaa,

r;irr^rook

dl.DieweaefrISrfdtea°i>fIne<.n Zi0h °f Wüzen denken: °Um »"'vlamming aarde de n tt voortgaand licht, maar zoo, dat de rotatie der

an den kant vTh^ ^ en da" Weer afkeerde

nnia(+ ï Van het ft™ament, waar het licht ontvlamd was De eerste

ei o Ï L1S TGSt waarschiJ'nl«ke. De tweede heeft alleen zin, wanneer van licht nicn^L 1 was £eweest, die met die rotatie der aarde de wisseling J f en dulSut-errl18 zou hebben opgemerkt. Doch dan wordt de zaak gehee! aan d ? fUbj6Ctiviteit is hier mogelijk. We doen dus betei lt Jel Dan t Subjectieve> maal' ^n de objectieve voorstelling der zaak te denken, van het" iTchT Dwnfammin& cn daarna, als het opgebruikt was, verdooving sloffen Pn! f v VVCei 0pnieuw werking, gisting en wrijving van die Mfen Enzoovoort. Zoo wordt dus die periode geheel onzeker en onbepaald

Z kt een kw 1- " k°rtei' alS ?eel langer geweest ^ da« onze dagen

E^ hetzelfdl wu'vTr * "'V* meer JareQ ged»^ hebben.'

pn wat Van dien eersfcen dag geldt, geldt ook van den tweeden

Tr, **ko,,u * <«

zesden die hebhP. ' 1JD, gewone dagen geweest. Den vijfden en

esden dag hebben we ons daarom te denken evenals onze dagen Want wel

we mets van. In elk geval waren het gewone zonnedagen.

In"" Tte M 47-lk>" *"* ls iu vs' 3 ee» 1»° i" vs. li

vs. ,s het UK, vs. 14 -iwo. m het laatste geval is dus voor TW de

Sluiten