Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

College-dictaat van een der studenten (Dogmatiek).

heel wat bedaarder zijn geworden. Ze gingen eerst zeer weinig critisch te weik. tegenwoordig zijn ze veel gematigde]-.

De Chinologen zijn thans zoo goed als geheel buiten gevecht gesteld Van

Daf^üS 18 ï'h °UdSte hiSt°riSChe Werk: De leiddraad der Opteekeningen Dat loopt niet hooger op dan tot Yao en gaat voort tot Yu, t 718 v Chr

Yao leefde 2284 v. Chr., en in dit laatste jaar stelt de Chine^che geleed

schrijver den Zondvloed. Maar reeds wordt erkend, dat Yao nog tot de mythische

periode moet worden gerekend, en dat men de historische periode nog late

beginnen moet, zoodat men historisch „iet hooger dan tot 2000 jaar v Sr

Xp,nr±e4O00a v™rh a"eB' T "* CWMl^OT "et stellen van de den indruk da? aah,,ïoerden' geheel <* haan. Eer maakt het

wn „ . Chineesche cijfers te laag gaan, in plaats van te hoog.

Wij toch stellen den Zondvloed vroeger, ± 2500 v Chr

deI3REfyPt0l°Sen hfdden ZiCh eerst inSebeeld< dat ze van koning Nubti een Hyksos, een geheele tijdrekening bezaten. De gegevens, waarop men'deze

bewering steunde, zijn echter geheel onhoudbaar gebleken, en thans heeft

men die bewering dan ook losgelaten, 't Eenige, waarop men zich b^Egypt

kan beioemen, is, dat men daar, als bij Israël en Juda, koningslijsten heeft

;ryrvfeerre,voreten het aantai ^ 0 s

Turiin bew ar'd W'i? " SlechtS éé° ^ <>P een papyrusrol. Ze wordt in unjn bewaard. Wilkenson en Lepsius hebben haar uitgegeven Ze is intns

SeziinV°Drj-n;et h0mfeet' 'fc ZiJn l0SSe bladen' waar geheele Waden tusschen uit zijn Deze lijst schijnt uit den tijd van Ramses in, en geeft 220 koningen

ntee t**ZST" ^ Me"

deze lijst aan te vullen, en daartoe genomen de lijsten van Karnak Abvdos

en Sakkara. Maar dat zijn eigenlijk geen koningslijsten. Alleen de eerste no-

ten deele. Ze wordt bewaard te Parijs in het Louvre. t Is een reiief opïeen e®

van een offer' Z «7' een "f8."" dï°Mlle' be2lg met het bre"f!e" van een offer aan 61 vroegere koningen. Dat offeren aan de schimmen was

g woon e. r staan echter geen jaartallen bij die koningen. We weten dus

d tedVreSereenMaïï h T** ^ m'hoT^ dat de kunstenaar

die dit rel ef gemaakt heeft precies de werkelijkheid heeft weergegeven De

oïereHiin ma 'V'6" Waar0P Seti 1 en Ramses ook 200 ^n t

offeren zijn, maar hier staan 76 namen. Op die van Sakkara is het "een

aanS Tze T'LT ''erS°°n• ee" lK,V6,in!! miS8<:hi™.'«» "aar 52 koningen

vullen vooral Pen ™ °m "e leemten in ae PW»»»! aan te

vullen vooial wanneer men in beide dezelfde koningen terug kan vinden

maar de aanvulling moet toch meestal approximatief geschieden

Eindelijk heeft men nog het boek van Manetho, die 270 v. Chr leefde en

Sluiten