Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

College-dictaat van een der studenten (Dogmatiek).

gewon, maar die worden niet genoemd. En zoo worden dan achtereenvolgens al die patriarchen opgesomd met hun ouderdom op het oogenblik, toen ze

laM rrr*rT: tdam 130' Seth 105' En0S 9°' Kenai1 70, Mah.,. alel j Jeied 162, Henoch 65, Methusalach 187, Lamech 182, Noach 500

Adam tot lom aai' 1601 (??) jaren' als verlooPen van

Men heeft er hierbij ook aan te denken, dat er heel wat zonen door de wilde cheren kunnen zijn opgepeuzeld. Dat was toen aan de orde van den dag. En daarom wordt hier alleen de vervolgzoon genoemd In de tweede plaats krijgen we in Genesis 11 de tweede genealogische

Som 1 on ew- » T t Die iS evenz0° ingericht als de voorafgaande :

v h oo' r,flfachsad 35' Selah 30> Heber 34, Peleg 30, Rehu 32, Serug 30, Nahor :29, Terah 70. Te zamen 390 jaren. Dit opgeteld bij 1601 (??) geeft 1991 zeg 2000 jaren, als verloopen van Adam tot Abraham.

Vervolgens kan men de periode van Abraham, Izak en Jacob stellen op

± uUU J 8(3(1.

Van Jacobs komst in Egypte tot aan den uittocht zijn 430 jaar.

Van den uittocht tot den tempelbouw 480 jaar.

Dan ongeveer 1000 jaar van Salomo tot op Christus.

Dat geeft in 't geheel van de Schepping tot op Christus ± 4000 jaar Doch nu is er eén groote moeilijkheid. Het verloop der jaren tot op Noach leveit geen bedenking. Het jaar van den zondvloed is niet precies bepaald De Chineezen stellen het nog later. Maar de moeilijkheid is, dat zoo korte

EevXWV<3 Pt ttUSSlhen dGn zondvloed en de historische toestanden in Egypte. Waren er tusschen Sem en Abraham meer dan 400 jaar verloopen

Ahr^r Wh W£tt TaChtlgC °ntwikkelin" dat Egyptische rijk dan reeds tijdens Abraham bezat, dan rijst de vraag, hoe het te verklaren is, dat in dat jaar

van den zondvloed alles is onder gegaan, uitgenomen de bevolking in de

ark, en dat we dan 390 jaar daarna in Egypte reeds zulk een ontwikkeling

is en neVem dat nu ^ ^ °m ^ 25 jaat' 66n verdubbelinS der geslachten Snoo JT v [ Z V16r 6eUWen' dus 16 maal' dan heeft men nog slechts

000 zielen. En het Egyptische rijk alleen reeds geeft den indruk toen al een veel zwaardere bevolking te hebben gehad. Die vraag heeft te ernstiger

5Tdr«0«»£) r ?gypthenaars nicl alle6° 200 tmt " *** waren, mL de 2.000000 Joden hun geen vrees inboezemden. Als zij die konden

onderdrukken moeten zij zelf toch zeker een 3.000000 zijn geweest. Daarmee

is niet gezegd, dat men zich omtrent de bevolking daar in Abrahams tijd

zoo n bizonder groote voorstelling heeft te maken. Wij zijn zoo gewend om

met groote rijken te rekenen. Maar zelfs in de eeuw der Reformatie had

Sluiten