Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Overeenkomstig het doel der Tentoonstelling, besloot de Algemeene Commissie onder den titel „Verslagen en mededeelingen", eenige studiën uit te geven omtrent onderwerpen, welke met die Tentoonstelling in verband staan en voor de ambachtsnijveren van belang zijn-

Van deze studiën worden een aantal exemplaren kosteloos verspreid of wel aan de Departements-besturen ter verspreiding ter beschikking gesteld. Ti aar door de Maatschappij van Nijverheid geen departementen zijn opgericht, worden andere instellingen uitgenoodigd deze taak op zich te nemen.

Terwijl de Algemeene Commissie de studie omtrent motoren van zoodanig belang achtte, dat zij besloot deze aan alle leden der Maatschappij aan te bieden, vermeende zij de vrouwelijke huisgenooten en aanverwanten geen ondienst te doen door te hare behoeve eveneens aan alle leden onzer Maatschappij een exemplaar te doen toekomen van de aflevering, welke op bet handweven betrekking heeft.

Van de overige afleveringen der „Verslagen en mededeelingen", welker inhoud op de achterzijde van dezen omslag wordt vermeld, zijn, zoolang de voorraad strekt, exemplaren ter beschikking van de leden der Maatschappij tegen betaling van ƒ 0.25 per exemplaar, voor niet-leden tegen betaling van ƒ 0.50.

Deze zijn aan te vragen bij den heer J. W. P. Hartkamp, Overtoom 38, Amsterdam.

de Algemeene Commissie :

R. P. J. TUTEIN NOLTHENIUS C.I., Voorzitter.

C. N. J. MOLTZER J.Ezn., Plaatsvervangend Voorzitter.

j. w. f. HARTKAMP, Directeur van het Secretariaat.

Mr. R. J. G. BOISSEVAIN.

Th. G. STRENGERS.

Jhr. J. A. HOEUFFT.

Mr. G. KIRBERGER.

H. VAN DER MASCH SPAKLER.

J. MUYSKEN W.I.

Mr. J. VERSCHÜYL.

Mr. Th. MULLER MASSIS,

Algemeen Secretaris voor de Tentoonstelling.

PAUL TUTEIN NOLTHENIUS B. S. 2e Secretaris.

Sluiten