Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

werden, voor het bouwen van de onoverwinnelijke vloot, geheele wouden in 't noorden van Spanje uitgeroeid. Dit gebied heeft het echter moeten prijsgeven; aan de eisehen, die de scheepsbouw stelt, kan thans door liet hout niet meer worden voldaan; het ijzer trad daarvoor in de plaats, evenals dat reeds iets vroeger bij den

bruggenbouw was geschied.

Toch is het hout in onzen tijd nog steeds een allerbelangrijkst materiaal, vooreerst voor den bouw van onze woningen, doch niet minder voor de vervaardiging van allerlei huisraad. Dat zelfs de scheepsbouw nog een groote hoeveelheid hout verbruikt, kunnen wij zien aan de mailschepen van den jongsten tijd. Yoor het bewoonbaar maken van die booten, voor het verschaffen van de gemakken en de weelde die daar worden aangetroffen,

is het hout onmisbaar.

De houtbewerking blijft dus nog altijd een hoogst belangrijk bedrijf. Hierboven werd opgemerkt dat de bewerking, die dit materiaal vereischt, een geringe is, en wat hiermede bedoeld wordt, is duidelijk als daar tegenovergesteld worden de bewerking der spinbare vezels uit planten- en dierenrijk afkomstig, die der aard- en steensoorten, bovenal die der metalen. De houtbewerking is slechts een mechanische, d. w. z. de grondstof, zooals die uit de natuur verkregen wordt, ondergaat slechts een verandering in uitwendigen vorm, niet in scheikundige samenstelling. Dit laatste: verandering m sc ei kundige samenstelling, vindt slechts eenigermate plaats als het hout tegen invloeden, die een spoedig bederf veroorzaken, moet beschut worden, of bij de bereiding van houtskool, maar dit laatste bedrijf ligt buiten ons bestek. Ook is de bewerking een gemakkelijke, dat wil zeggen: zij kost betrekkelijk weinig kracht of arbeid; het zagen, boren, schaven van het hout gaat veel gemakkelijker dan de gelijknamige bewerkingen dei metalen.

Het oudste werktuig waarvan de houtbeweikei gebruik maakte, is zeker de bijl; dit gereedschap diende toen, zooals nu, vooreerst voor het vellen der boomen,

Sluiten