Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de zagen 3,3 Meter per secunde, waartegenover bij de lintzaag een tienmaal grootere snelheid staat. Vooral is er groot verschil in de snelheid waarmede de stam wordt voortbewogen. Van de lintzaagmachine op de tentoonstelling te Chicago wordt meegedeeld dat van een blok, lang 5 Meter, dik 60 centimeter in 45 seconden 5 planken werden afgesneden, zoodat de in dien tijd gezaagde lengte 25 Meter bedroeg. Over een geheel uur gerekend is die

lengte dus 3^° X 25 = 2000 Meter, en daartegenover

staat bij de raamzaagmachine een lengte van 300 Meter. Intusschen is de bovengenoemde snelheid grooter dan die welke als de gemiddelde moet worden aangemerkt en welke bedraagt 0,5 Meter per secunde bij het zagen en 1 Meter bij het terugloopen, zoodat de per uur gezaagde lengte 1200 Meter bedraagt. In de bovengenoemde getallen is de tijd,

benoodigd voor de omkeering van de beweging, inbegrepen. Er zijn lintzaagmachines gemaakt met zaagschijven, van 2V2 Meter diameter en 30 centimeter breedte, de breedste lintzagen die in den handel voorkomen zijn 18 centimeter.

We hebben reeds meegedeeld dat de raamzaag in bepaalde gevallen de voorkeur verdient boven de lintzaag, omdat in deze machine aan de zagen een grootere spanning kan gegeven worden. Hierdoor knnnen dunnere planken gezaagd worden en is het verlies aan hout geringer, en om dezelfde redenen is aan de verticale lintzaag in sommige gevallen de voorkeur te geven boven de horizontale. We kunnen daaraan nog toevoegen dat de lintzaagmachine eene grootere bedrevenheid van het bedienende personeel verlangt dan de raamzaag. Bedrevenheid wordt vooral vereischt voor het juist regelen van de snelheid waarmede de stam zich voortbeweegt, welke snelheid te grooter mag wezen, naarmate de snede smaller wordt. Slechts op die wijze is uit die machines te halen wat er in zit.

Als blokzaag wordt ook nog de cirkelzaag gebruikt, maar voor een ander doel dan wij hier op 't oog hebben. De blok-cirkelzaag dient niet om den stam in planken te

Sluiten