Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verdeelen, maar in korte stukken zooals dat vereischt wordt voor de papierfabricage en voor het vervaardigen van lucifers.

HET BEWERKEN VAN HET GEZAAGDE HOUT.

Het verdeelen der stammen is bijna uitsluitend een tak der groote nijverheid; alles is daarbij ingericht op een grooten omzet en een groote productie. Het voorafgaande gedeelte was daarom slechts te beschouwen als een inleiding tot ons eigenlijk onderwerp : de houtbewerkingsmachines in verband met, en toegepast op de ambachtsnijverheid. We bedoelen dus daarmede die machines te behandelen, die de verdere bewerking van het gezaagde hout verrichten. Een groot aantal van deze machines zijn van lieverlede uitgevonden en langzamerhand tot een hoogen graad van volkomenheid gebracht. Daartoe behooren: de schaafmachines, de cirkelzaagmachines die voornamelijk ten doel hebben het hout in korte stukken te verdeelen, de lintzagen, die den modelmaker en den meubelmaker in staat stellen kromme, gebogen stukken uit te zagen, ploegmachines, steekmachines, freezen, boren, die hoofdzakelijk gebruikt worden voor het maken der houtverbindingen, de draaibanken en copieermachines die ronde voorwerpen van allerlei vormen leveren. Bovendien beschikken bepaalde takken van de houtindustrie over een groot aantal speciale machines. Onder deze zijn zware, kostbare machines, die voor het drijven veel kracht vereischen, zoodat ze niet tot de werktuigen voor de kleine industrie, de ambachtsnijverheid zijn te rekenen. Toch zou deze zich waarschijnlijk het voordeel, dat het gebruik van zulke machines oplevert, ten nutte kunnen maken, als een aantal ondernemers zich aaneen wilden sluiten om op coöperatieven grondslag die machines te exploiteeren.

Bij het bespreken van bovenbedoelde machines zal ons blijken, dat zeer dikwijls werktuigen, die in de hoofdzaken overeenstemmen, voor zeer uiteenloopende be-

Sluiten