Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

pen en gat. De reeds beschreven machines, vooral de cirkelzaag en de freesmachine, zijn in staat om de bewerkingen uit te voeren die noodig zijn voor het maken der twee eerstgenoemde verbindingen; maar voor het maken der sleuven of gaten, die een onderdeel uitmaken van de derde der genoemde verbindingen, zijn andere machines noodig, n. 1. boormachines, steekmachines en kettingfreesmachines. De gewone houtboormachine werd voor dit doel het eerst gebruikt; hiermede werden een aantal, bijna aaneensluitende, gaten geboord, en met den handbeitel moest hetgeen tusschen de gaten was blijven staan, weggestoken worden. Er bleef daardoor nog vrij wat handenarbeid te verrichten over. De langgatboormachine, zie Fig. 19, is in dit opzicht reeds volmaakter. De tafel waarop het werkstuk ligt, wordt door een hefboom heen en weer bewogen en na eiken gang wordt de tafel over een zekeren afstand in de richting van de boorspil, verplaatst of aangezet. De hoeken van de gaten zijn nu nog rond, is de bewerking op de machine afgeloopen, dan moeten die hoeken uit de hand rechthoekig of scherp gemaakt worden. Zuiver rechthoekige gaten ontstaan door de steek- of stootmachine. In Fig. 20 is een zoodanige afgebeeld. De beitel wordt door het krukmechanisme in een op- en neergaande beweging gebracht; de koppelstang tusschen de kruk en den beitelhouder is een gebroken stang, die, door op een pedaal te drukken, meer en meer gestrekt wordt, waardoor de beitel lager komt, het gat dus dieper wordt. Met den handhefboom wordt de tafel heen en weer geschoven om de vereischte lengte aan het gat te geven. Gewoonlijk is aan de steekmachine een boormachine verbonden.

De ketting freesmachine, zie Fig. 21, werkt door middel van een ledenketting, waarvan de geledingen van zaagtanden zijn voorzien. Deze ketting loopt natuurlijk steeds in dezelfde richting; de machine heeft daardoor een veel rustiger gang en minder slijtage dan de stootend werkende steekmachine. liet kettingwiel, waarover het bovenste einde der zaag loopt, wordt gedreven door een

Sluiten