Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nomische zijn, ofschoon men oppervlakkig oordeelende, zoude zeggen dat dit juist zeer goed moest gaan, daar de brandstofkosten in dit bedrijf zeer kunnen verminderd worden.

Reeds bij de eerste invoering van de stoommachine in de houtindustrie trachtte men de onkosten van het machinale bedrijf te verminderen door den afval (zaagsel en spaanders) als brandstof onder den stoomketel te gebruiken. Hiertoe waren noodig : een praktische transportinrichting om dien afval uit de fabriek naar het ketelhuis te brengen en een voor die brandstof passend fornuis. Deze beide vraagstukken zijn in den jongsten tijd op bevredigende wijze opgelost. Een krachtige aspirator zuigt bij elke machine zaagsel of spaanders op door een buis waarvan het mondstuk zoo gevormd is dat het zich zoo dicht mogelijk aan het gereedschap sluit, brengt alles in eene buisleiding bijeen en werpt het uit op de verzamelplaats. Al heeft men niet de bedoeling deze stoffen als brandstoffen tegebruiken, dan verdient het verwijderen daarvan uit de werkplaats op de aangegeven wijze toch steeds aanbeveling, daar de lucht zuiver blijft en een zeer belangrijke oorzaak van brandgevaar wordt weggenomen. Het met succes verbranden van houtafval is mogelijk geworden door de uitvinding der mechanische stokers, vooral door die, welke als transport- of kettingroosters bekend zijn, maar deze kunnen alleen goed aangewend worden bij betrekkelijk groote ketels. Bovendien is de hoeveelheid afval in de fabrieken, die wij hier op het oog hebben, in den regel niet ruim genoeg om het gebruik van andere brandstof overbodig te maken; in de eigenlijke houtzaagmolens is die hoeveelheid betrekkelijk veel grooter. Men heeft getracht houtzaagsel ook in de generatoren van gasmachines in de voor deze laatste benoodigde gasvormige brandstof om te zetten, en hoewel deze pogingen geslaagd schijnen te wezen, is aan de toepassing van dit beginsel nog slechts zeer weinig gedaan.

Hoogst moeilijk is het, het door de inrichting vereischte vermogen te bepalen. Sommige leveranciers van machi-

Sluiten