Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nes voor houtbewerking geven in 't geheel niet aan hoeveel vermogen voor het drijven der werktuigen noodig is, anderen geven daarvoor twee tamelijk ver uiteenliggende grenzen aan. De oorzaak van die onbepaaldheid is gemakkelijk te begrijpen : de aard van het hout dat bewerkt wordt, de afmetingen daarvan, de toestand der gereedschappen, al deze omstandigheden oefenen invloed uit op het bedrag van het vermogen. Bovendien moet men, om de kracht van den motor te kunnen bepalen, eenigermate weten hoevele van de machines in het ongunstigste geval tegelijk zullen werken. Bij het gebruiken van electrische beweegkracht zijn de extra onkosten, veroorzaakt door het kiezen van ruime afmetingen voor den motor, niet bijzonder groot, en de prijs van een paardekracht per uur blijft, al is de motor slechts gedeeltelijk belast, standvastig, zoolang men nl. niet beneden een zeker minimum komt. Anders is het met een gasmotor ; neemt men die te groot, dan wordt de uitgave voor de brandstof voor één paardekracht per uur hooger, en vooral bij het kiezen van deze beweegkracht zal men dus zeer voorzichtig moeten wezen in de bepaüng van het vermogen. Valt de keuze op een stoommachine, dan is men in dit opzicht weer wat vrijer, men kan het vermogen wat ruimer nemen en daardoor'ongunstige omstandigheden met meer gerustheid

onder de oogen zien.

Ook het drijfwerk is een onderdeel der inrichting

dat met zorg gekozen en aangelegd moet wezen. Lenigen tijd geleden meende men dat de voordeelen der toepassing van "electrische beweegkracht eerst geheel zouden worden verkregen als men elke machine van haar eigen motor voorzag, waardoor drijfwerk overbodig werd en men bij de plaatsing der machines de grootste vrijheid verkreeg. De ondervinding heeft echter geleerd dat deze methode niet is aan te bevelen; in de groote fabrieken verdeelt men algemeen de machines in groepen, elke groep wordt door één centralen motor gedreven en de machines onderling door drijfwerk verbonden.

Het getal der machines is in de inrichtingen, die wij

Sluiten