Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

assen onvermijdelijk ondergaan. Vervolgens: groote lengte der metalen, waardoor de druk op het oppervlak gering wordt en ten slotte: verstelbaarheid der metalen in verticale richting, waardooor ze zeer gemakkelijk in ééne lijn zijn te brengen.

Voor riemen verdienen nog altijd leeren riemen de voorkeur; men moet voor snelloopend drijfwerk slechts riemen van enkele dikte gebruiken en van zoo groote breedte als de riemschijven der machines toelaten.

Reeds bij de bespreking der machines is gewezen op de noodzakelijkheid, om de werkende deelen van deze te bedekken, om daardoor ongelukken te voorkomen. Dit geldt ook in hooge mate voor het drijfwerk. Ook dit onderdeel kan oorzaak van ernstige ongevallen wezen. Men vermindert de kans daarop door de riemen, die zich ter hoogte van een mensch boven den vloer bewegen, door hekken of rasterwerk te omgeven, en vooral door tot een regel te maken dat geen riem op een schijf mag worden gelegd terwijl deze in beweging is; want een werkelijk afdoende inrichting om riemen zonder gevaar op draaiende schijven te werpen, is tot nog toe niet uitgevonden. Als eiscli moet ook gesteld worden, dat het drijfwerk in het fabriekslokaal tot stilstand moet kunnen worden gebracht zonder dat het noodig is den motor te stoppen, waartoe in de as een wrijvingskoppeling moet worden aangebracht. Deze kan tegenwoordig zoo worden ingericht, dat ze van verschillende, meer of minder ver verwijderde punten, uit het werk kan worden gezet; de zeer eenvoudige hulpmiddelen daarvoor zijn gemakkelijk bij elke machine aan te brengen. Bij groote inrichtingen zal men natuurlijk eenige van die koppelingen gebruiken, om niet steeds het gelieele drijfwerk stil te zetten, maar slechts het gedeelte waarvoor dit noodig is.

Overgaande tot de werktuigmachines, die in de fabrieken voor houtbewerking geplaatst worden, merken wij vooreerst op, dat als regel moet gelden ze zoo te rangschikken, dat de assen waardoor ze gedreven worden, evenwijdig kunnen loopen. Wordt dit niet in 't oog gehouden,

Sluiten