Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

instellingen en vooral particulieren bleven niet achter en zoo doende kon de Yereeniging het fraaie gebouw stichten, dat — de grondaankoop niet mede gerekend — 800.000 gulden kostte.

En zelfs dit gebouw bleek weldra'te klein. Eenige jaren later verrees aan de overzijde van het plein een ander groot gebouw van twee verdiepingen, dat 230.000 gulden kostte en waarvan eveneens een photographie op de Tentoonstelling hing. Dit gebouw dient in hoofdzaak voor de doorloopende tentoonstelling van werktuigen voor de klein-nijverheid, welke op bepaalde dagen en verder op aanvrage in werking te zien zijn. Voorts zijn er eenige lokalen voor de patroonsleergangen, daar deze, die zich meer en meer uitbreiden, grooter ruimte vereischten. Tevens zijn er onder gebracht de chemische, technische en el ectro-technische laboratoria, welke aan het Bedrijfsmuseum verbonden zijn.

In welke groote mate dit Museum werkt naar buitenf en inderdaad niet is een plaatselijk belang, doch een algemeen belang, was op de Tentoonstelling duidelijk te zien uit de vier kaarten en bijbehoorende tabellen, welke naast de afbeeldingen der beide gebouwen hingen.

Alle vier kaarten stelden Beyeren voor. Op de eerste kaart waren alle gemeenten onderschrapt, waarheen boeken en teekeningen uit de bibliotheek waren gezonden, of waar door de technische wandelleeraren van het museum voordrachten waren gehouden. Men is in dergelijke bedrijfsmusea niet bang om kostbare plaatwerken uit elkander te tornen. Men plakt de teekeningen vervolgens op karton en klassificeert die. Wie nu ergens in Beyeren noodig heeft bijv: een voorbeeld van een ijzeren hek in rococo-stijl, schrijft eenvoudig aan den bibliothecaris. Deze begeeft zich dan naar het loket dat gemerkt is: ijzeren hekken, zoekt in de onderafdeeling rococo-stijl, en zendt dan het gevraagde aan den aanzoeker.1)

1) Billijkheidshalve dient medegedeeld dat ook de bibliotheek van de School voor Kunstnijverheid te Haarlem van de Maatschappij van Nij verheid gaarne aanzoekers helpt; doch hare middelen zijn beperkt.

Sluiten